ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๕ 26-05-2560
มูลนิธิอัยการมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต 25-05-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยยากไร้ 24-05-2560
แจ้งความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดให้ข้าราชการอัยการไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่มีอายุครบหกสิบห้าปีฯ) 24-05-2560
แจ้งความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับเงินค่าครองชีพชั่วคราวร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการอัยการเป็นเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง) 24-05-2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 23-05-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2560 22-05-2560
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 19-05-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 19-05-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร 19-05-2560
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 52 พ.ศ.2560 (ภาควิชาการ) 19-05-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก รุ่นที่ 2 19-05-2560
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19-05-2560
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดานายสุชาติ สาหร่าย ถึงแก่กรรม 18-05-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 17-05-2560
ภาพข่าว พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานของสำนักงานการสอบสวน 16-05-2560
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในวันที่ 15 – 25 พ.ค.60 15-05-2560
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดโครงการอบรม หลักสูตร “รองอัยการจังหวัด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด” รุ่นที่ 11 พ.ศ.2560 11-05-2560
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร 11-05-2560
อัยการสูงสุดให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา 11-05-2560
สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานฯ 11-05-2560
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่นที่ 1 09-05-2560
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดอบรม การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และวิชาการ รุ่นที่ 2 09-05-2560
แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 08-05-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด ทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล 05-05-2560
ขอเชิญข้าราชการธุรการเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙ 05-05-2560
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ 04-05-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 03-05-2560
การรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการฝ่ายอัยการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ.... 01-05-2560
มูลนิธิอัยการมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของข้าราชการที่เสียชีวิต 01-05-2560
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จะทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 28-04-2560
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์หยุด 1 วัน 28-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าว อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหา ขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ทำให้ตำรวจเสียชีวิต และให้ฟ้องผู้ต้องหาตามคำสั่งฟ้อง 28-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล 28-04-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28-04-2560
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๓ แจ้งย้ายที่ทำการ 26-04-2560
สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 แจ้งย้ายที่ทำการ 26-04-2560
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 24-04-2560
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามจิ๋ว) (เพิ่มเติม) 24-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 21-04-2560
คณะกรรมการทนายความอาสา(กทอ.) ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา 18-04-2560
สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) เปิดรับสมัครเข้าเรียน หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 2 12-04-2560
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์กร และระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 12-04-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 17 ปี 10-04-2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 10-04-2560
สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่แจ้งย้ายที่ทำการ 10-04-2560
สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 แจ้งย้ายที่ทำการ 10-04-2560
ประชาสัมพันธ์การร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปอัยการมงคลโลกนาถเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์อัยการไทย 07-04-2560
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 07-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้ง บมจ. อสมท. 07-04-2560
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่๑๓ 07-04-2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการเงิน รุ่นที่ 3 07-04-2560
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 07-04-2560
ผลการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2560 05-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 03-04-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 03-04-2560
ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59และ 60ณ เมือง Suzukaประเทศญี่ปุ่น 31-03-2560
สมาคมภริยาอัยการมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการของ อส ประจำปีการศึกษา 2560 29-03-2560
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี พ.ศ.2560 28-03-2560
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดอบรม หลักสูตร TOEIC Test Preparation 28-03-2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 28-03-2560
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 28-03-2560
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายทักษิณานุปทานและถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 28-03-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28-03-2560
สำนักอำนวยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 27-03-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 47 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 27-03-2560
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 491/2560 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ 27-03-2560
แจ้งเวียนเสียชีวิต มารดาของนางกัลยาณี อุทัย ถึงแก่กรรม 23-03-2560
ขอเชิญร่วมงาน สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น 2560 17-03-2560
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพอัยการ 17-03-2560
ขอเชิญร่วมโครงการสวดพระพุทธมนต์ 17-03-2560
ขอเชิญร่วมโครงการสวดพระพุทธมนต์ 17-03-2560
แจ้งขอเลื่อนการฉีดปลวก จากวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 17-03-2560
ภาพข่าว : มูลนิธิอัยการมอบเงินช่วยเหลือฯ และมอบทุนการศึกษา 17-03-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามจิ๋ว) (เพิ่มเติม) 16-03-2560
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (ดอนเมือง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 16-03-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 16-03-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 25 ปี 15-03-2560
เนติบัณฑิตยสภา ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 10-03-2560
ใบสั่งจองพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 09-03-2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "รสพระธรรม - นำชีวิตพ้นทุกข์" ครั้งที่ 29 08-03-2560
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารการเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่นที่ ๒) 08-03-2560
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร 08-03-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 07-03-2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41 02-03-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีข่าวสปริงนิวส์ 01-03-2560
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศวันรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง ๙ 28-02-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรม 27-02-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 52 พ.ศ.2560 24-02-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 (ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว) 23-02-2560
รางวัล "คนดีศรีสังคม" 22-02-2560
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 2) 22-02-2560
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 22-02-2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 21-02-2560
ภาพข่าว : คณะผู้เข้าฝึกอบรมตุลาการศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ ๑๐ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด 21-02-2560
สำนักงานคดีอาญา จัดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการผู้ช่วยในการดำเนินคดีอาญา จำนวน 4 ครั้ง 21-02-2560
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 20-02-2560
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 20-02-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ทุกท่าน 17-02-2560
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 51/2 พ.ศ.2560 ภาควิชาการ 17-02-2560
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) 17-02-2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการอัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง รุ่นที่ ๗ 17-02-2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ : อัยการจัดอบรมสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 16-02-2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ 10-02-2560
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 10-02-2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ : อส. จัดแสดงดนตรีแจ๊ส เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10-02-2560
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ชวย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) 09-02-2560
ใบสั่งจองพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 09-02-2560
พิธีปิดการศึกษานักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 36 08-02-2560
สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๑ แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 07-02-2560
ขอเชิญรับชมรายการ "ธรรมรส ธรรมรัฐ" 06-02-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) 03-02-2560
ใบสั่งจองพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 03-02-2560
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 03-02-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 03-02-2560
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ของดจ่ายไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในระบบไฟฟ้ากำลัง ของอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 03-02-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรฯ 02-02-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพอัยการจังหวัดผู้ช่วยใหม่ร่วมขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง 02-02-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) 01-02-2560
ความคืบหน้าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการอัยการ การไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส และกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ ของอัยการอาวุโสให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 31-01-2560
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร (ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอัยการเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม) 31-01-2560
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 31-01-2560
แจ้งผลการจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 27-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างศักยภาพอัยการจังหวัดผู้ช่วยใหม่ร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก" รุ่นที่ 4 27-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดสัมมนาและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 27-01-2560
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 มกราคม 2560 25-01-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๕ 25-01-2560
ท่านอัยการสูงสุด จะนำข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. มาร่วมออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 23-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุดขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)ฯ 19-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีปกครอง จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 19-01-2560
ทุกวันพุธ ขอเชิญออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เพิ่มพลังในการทำงาน 18-01-2560
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 12-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 12-01-2560
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน 09-01-2560
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดย หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 05-01-2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๔ 28-12-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 27-12-2559
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. มาร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล 27-12-2559
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 41 22-12-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 20-12-2559
ประกาศ รายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก) 16-12-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 16-12-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่59 16-12-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 15-12-2559
ใบสั่งจองเหรียญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ และชุดพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 15-12-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดจัดการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจังหวัด”รุ่นที่ ๓๖ และการศึกษาอบรม “อัยการสากล” 14-12-2559
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 14-12-2559
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดาของนายพงศธร ภาคสุชน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ 1 14-12-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานอัยการสูงสุด งดจัดงานวันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙ 09-12-2559
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 51/1 พ.ศ.2559 ภาควิชาการ 09-12-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการอัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๒ (ยธก. ๑๒) 09-12-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและผู้เสียหายที่เป็นเด็กในคดีที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" 08-12-2559
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ 07-12-2559
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 07-12-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขา พ.ศ.2559 06-12-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) 06-12-2559
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 41 02-12-2559
มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย" พร้อมรับร่มที่ระลึก 1 คัน 02-12-2559
กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วิ่ง ปั่น 30-11-2559
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 29-11-2559
มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย" พร้อมรับร่มที่ระลึก 1 คัน 29-11-2559
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 40 28-11-2559
การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการในการเดินทางศึกษาดูงานฯ 24-11-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวความคืบหน้าการสั่งคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดฐานฟอกเงินและรับของโจรจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดฯ 23-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 36 23-11-2559
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดอบรม หลักสูตร การพูดและการฟังเพื่อการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและด้านการงานอาชีพ รุ่นที่ 1 21-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ สำนักงานวิชาการ จัดโครงการสัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาประสิทธิภาพแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการฯ 21-11-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการอัยการเข้ารับฟังการบรรยายและเสวนาผ่านการประชุมทางไกล “Citizen Action : American Successes and Challenges in Ending Drunk Driving” 21-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมงานรวมพลังแห่งความดี เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17-11-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการอัยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๔ 17-11-2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่) (เพิ่มเติม) 17-11-2559
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามจิ๋ว) 17-11-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก) 17-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีปกครอง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างและพัฒนากระบวนงานมาตรฐานในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนด้านคดีปกครอง 16-11-2559
ใบสั่งจองเหรียญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ และชุดพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 16-11-2559
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 15-11-2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพัชรกิติยาภาราม จังหวัดหนองบัวลำภู วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 11-11-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้ในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 40 11-11-2559
สำนักงานอัยการคดีเยาวชยและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งย้ายที่ทำการ 09-11-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องทรงงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 08-11-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 07-11-2559
เชิญเข้าร่วมพิธีเททองและพุทธาภิเษกพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ และพระกริ่งอัยเรศ - พระชัยวัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระเกตุพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ 04-11-2559
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดาของนายอมฤต วะสมบัติ รองอัยการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น 02-11-2559
สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏฆิบัติการ เรื่อง เทคนิคชั้นสูงในการสืบสวนและการนำเสนอพยานหลักฐาน 01-11-2559
อธิบดีสำนักงานคดีอาญา ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟประจำปี 2559 01-11-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28-10-2559
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหัวข้อ รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้าเพื่อชัยชนะในศตวรรษ ที่ 21 รุ่นที่ 2 28-10-2559
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) จะดำเนินการดับไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของระบบไฟฟ้ากำลัง 28-10-2559
กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 27-10-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 21-10-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องทรงงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 21-10-2559
ขอเชิญข้าราชการอัยการ ธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรของ อส. ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 19-10-2559
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 18-10-2559
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 18-10-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ห้องทรงงานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 17-10-2559
ประกาศมติคณะรัฐมนตรี 14-10-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 14-10-2559
เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2559 (สนามจิ๋ว) 13-10-2559
ภาพข่าว : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 10-10-2559
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2560 10-10-2559
ภาพข่าว : อัยการสูงสุดให้การต้อนรับ Secretary for Justice ฮ่องกง และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฯ 07-10-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๖ ปี 07-10-2559
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 06-10-2559
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 03-10-2559
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 03-10-2559
สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับข้าราชการฯ 30-09-2559
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30-09-2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 30-09-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 30-09-2559
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 30-09-2559
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 30-09-2559
มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิสนับสนุนเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) 30-09-2559
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 30-09-2559
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ประกาศ คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก) เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 30-09-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 27-09-2559
ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ ประจำปี 2559 21-09-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 21-09-2559
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 21-09-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจขององค์กร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 21-09-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบ 101 ปี 19-09-2559
การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๙ 16-09-2559
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย 16-09-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดโครงการผู้นำองค์กรถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 16-09-2559
การเสนอชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องในวันสตรีสากล 16-09-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2561-2564 16-09-2559
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM HR Exccllence Center) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ 15-09-2559
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลกร อส. และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15-09-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับรางวัล "กนกนาคราช" 15-09-2559
แจ้งคำสั่งให้ข้าราชการอัยการ ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ ในส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และรองอธิบดีอัยการ (เฉพาะส่วนกลาง) 15-09-2559
ประกาศทุนฝึกอบรม NAGTRI International Fellows Program - สำนักงานต่างประเทศ 14-09-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 51 พ.ศ.2559 14-09-2559
คณะกรรมการอัยการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ อัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่) 14-09-2559
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 12-09-2559
ประกาศการจัดทำสัญญารับทุนของผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2559 12-09-2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2559(เพิ่มเติม) 12-09-2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด เรื่อง โครงการประกันสินเชื่อ แบบกลุ่มเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด 08-09-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร 06-09-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๑๘ ปี 05-09-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 01-09-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๗ สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารพระโขนง) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 30-08-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญข้าราชการอัยการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก” รุ่นที่ ๗ 30-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากทนายความของผู้รับโอนหุ้นของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง 29-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้ต้องหาคดีร่วมกันปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมฯ 29-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือจากญาติของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง 29-08-2559
ประกาศสำนักงานคดีแพ่งธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักการภารโรง 26-08-2559
สำนักบริหารกลาง งานบริหารทั่วไป (อาคารธนบุรี) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร 26-08-2559
ประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่) 26-08-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ จัดโครงการให้ความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 23-08-2559
เวียนเสียชีวิคบิดาของนางสาวจริยาพา ตาเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง 22-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือขอความเป็นธรรมจากญาติของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง 22-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 19-08-2559
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายอัยการเพื่อรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 19-08-2559
พิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 6 19-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบหนังสือขอความเป็นธรรม 18-08-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 18-08-2559
ขอเชิญเช่าบูชาพระกริ่งอัยเรศ-พระชัยวัฒน์ และเหรียญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ - และเชิญสั่งจองแผ่นทอง เงิน นาก 17-08-2559
ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ประจำปี 2559 17-08-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 17-08-2559
สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา จัดการศึกษาอบรม หลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บรริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 11-08-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานอัยการสูงสุดรับเข็มพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10-08-2559
ขอให้เสนอราคาค่าดำเนินการจัดการการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอซากา-โตเกียว) 10-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดงาน “นิทรรศการถนนสู่ประชาคมอาเซียน” 09-08-2559
ขอเชิญเช่าบูชาพระกริ่งอัยเรศ-พระชัยวัฒน์ และเหรียญพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ - และเชิญสั่งจองแผ่นทอง เงิน นาก 09-08-2559
สำนักออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานอัยการสูงสุ ดมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการ 08-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี 08-08-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานอัยการสูงสุด ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการสำรวจตามโครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08-08-2559
สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย 08-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบหนังสือร้องขอความเป็นธรรม 03-08-2559
ภาพข่าว : สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ในโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น ที่พึ่งพิงผู้หญิงไทย” 03-08-2559
ภาพข่าว : “วัชระ เพชรทอง” อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดขอให้ทบทวนการแต่งตั้งอัยการฯ 29-07-2559
ประกาศสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ เรื่องทุน Chevening Scholarships 2017/2018 28-07-2559
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร 27-07-2559
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร 27-07-2559
ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมบำเพ็ญกุศล "วันรพี" 26-07-2559
เวียนเสียชีวิตบิดาของนางสาวฑิตยารักษ์ โหมดม่วง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 22-07-2559
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร “Leadership Succession Program (LSP) ” รุ่นที่ 7 15-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงความคืบหน้ากรณีการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดี (คดีค้ามนุษย์ นาตารี อาบอบนวด) 14-07-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามจิ๋ว) 13-07-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 12-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวความคืบหน้าการสั่งคดีกรณีชายพิการถูกรุมทำร้ายจนถึงแก่ความตาย 12-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 6 07-07-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบหนังสือขอความเป็นธรรม 07-07-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 05-07-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 05-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดี 46 ปี เนชั่น กรุ๊ป 01-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการอัยการ หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2559 01-07-2559
บทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อการจัดอันดับของประเทศใน TIP Report 2016 01-07-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงกรณีพนักงานอัยการถูกย้ายตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 33/2559 28-06-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบหนังสือขอให้ตรวจสอบการดำเนินการฯ 27-06-2559
ภาพข่าว : รับมอบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 27-06-2559
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการนิเทศงานอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 50 24-06-2559
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 ชนิด 24-06-2559
สำนักงานคดีภาษีอากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 24-06-2559
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอความร่วมมือข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. ห้ามมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของสุนัขจรจัด 21-06-2559
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 15-06-2559
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้ารับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ 15-06-2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก 15-06-2559
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 13-06-2559
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบความรู้ของผู้สมัครที่ไปศึกษาต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด 13-06-2559
ภาพข่าว : อัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 09-06-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 09-06-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 08-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 06-06-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าว คดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้อง บ. ไร่ส้มฯ กับพวก ร่วมกันฉ้อโกงและปลอมเอกสาร 02-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดให้มีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 02-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2559 02-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สนช. 01-06-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30-05-2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจการธนาคารและบริหารทางการเงิน รุ่นที่ 2 30-05-2559
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 30-05-2559
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 30-05-2559
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดให้มีการเสวนาธรรม ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 27-05-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 27-05-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 27-05-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดจัดแถลงข่าว 27-05-2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2559 26-05-2559
สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร (จ้างเหมาบริการ) 25-05-2559
สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา 24-05-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก 24-05-2559
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 24-05-2559
สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 18-05-2559
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 17-05-2559
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ประกาศให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน 17-05-2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559 16-05-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ จัดประชุมสัมมนา วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 13-05-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 11-05-2559
สำนักงานคดีอาญา ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 11-05-2559
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 11-05-2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 10-05-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีปกครอง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนด้านการดำเนินคดีปกครอง 10-05-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีปกครอง จัดเสวนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีปกครอง 10-05-2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งสถานที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย 04-05-2559
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2559 04-05-2559
คณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอัยการเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 04-05-2559
คณะกรรมการทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการอัยการเพื่อรับทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ 04-05-2559
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม 03-05-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 03-05-2559
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสจัดการเงิน... ให้สบายตอนเกษียณ” โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ในงาน Money Expo 2016 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาภายในงาน อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี 03-05-2559
สมาคมภริยาอัยการ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 03-05-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 29-04-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 28-04-2559
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดย ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 28-04-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 28-04-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสำนวนคดีกรณีรถเบนซ์เฉี่ยวชนรถเก๋งฟอร์ด จากพนักงานสอบสวน 26-04-2559
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ 21-04-2559
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์กร และระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 20-04-2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี ของสมาคมภริยาอัยการ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. 19-04-2559
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 18-04-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรม 18-04-2559
ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57 และ 58 ณ เมือง Suzuka ประเทศญ๊่ปุ่น 11-04-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 11-04-2559
ขอให้เสนอราคาค่าดำเนินการจัดการการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี 11-04-2559
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดาของนางศรีอุดม คงดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัด สพอ. 11-04-2559
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2559 08-04-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวสด 08-04-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้ง โทรทัศน์ไทย และ บมจ. อสมท. 08-04-2559
สพอ. จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 05-04-2559
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการร่วมพิธีถวายทักษิณานุประทานและถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 04-04-2559
ภาพข่าว : บิดานักเรียนนายร้อยตำรวจผู้เสียชีวิตขณะฝึกกระโดดร่ม ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดดำเนินคดีต่อสำนักงานอัยการสูงสุด 04-04-2559
สำนักงานอัยการภาค 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 01-04-2559
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีตกลงราคา 31-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดจัดการประชุมนิเทศระบบมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด 29-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดจัดแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต 29-03-2559
ข้อบังคับของ อสส. ว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของ อสส. ว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 28-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 52 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 28-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๕ ปี 25-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 25-03-2559
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 25-03-2559
สำนักงาน ก.อ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแบบและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และระบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการอัยการฯ 24-03-2559
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หมายเลข Call Center ของศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และหมายเลข Call Center ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 24-03-2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 24-03-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา 24-03-2559
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 23-03-2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรม โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 17 23-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวหน้า 22-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนา “ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ” 21-03-2559
สำนักงานอับการสูงสุดขอเชิญเที่ยวงานกาชาด 2559 18-03-2559
ภาพข่าว : ญาติผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมฯ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงสำนักงานอัยการสูงสุด 18-03-2559
ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 17-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการ “มหัศจรรย์อินโดนีเซีย (Wonderful Indonesia)” 16-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดีภาษีอากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 15-03-2559
ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 15-03-2559
เวียนเสียชีวิตบุตรชายของนายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3 14-03-2559
สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 14-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ จัดโครงการสร้างและพัฒนากระบวนงานมาตรฐานในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนฯ 11-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ จัดโครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 11-03-2559
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ฯ 11-03-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ 10-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานการสอบสวน จัดอบรมให้ความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการด้านการสอบสวน 10-03-2559
สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม 10-03-2559
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 40 09-03-2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร 09-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงกับผู้หญิงและเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 09-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์อินโดนีเซีย (Wonderful Indonesia)” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 08-03-2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 07-03-2559
มูลนิธิคนตาบอดไทย 07-03-2559
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ 07-03-2559
เวียนเสียชีวิคบิดาของนางฐาปนี บัวสาย นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 07-03-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 07-03-2559
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 04-03-2559
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 04-03-2559
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 04-03-2559
กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางอัชนีย์ สานติวัตร มารดานางอินทรานี สุมาวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ 04-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีปกครอง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเสวนาทางวิชาการ 03-03-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ2558 (สนามใหญ่) 02-03-2559
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 (กรุงเทพใต้) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 02-03-2559
สำนักงานคดีค้ามนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานอัยการ หลักสูตรพื้นฐานการดำเนินคดีค้ามนุษย์ 02-03-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 02-03-2559
ภาพข่าว : อัยการสูงสุดให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสการเข้ารับหน้าที่ 01-03-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีข่าวสปริงนิวส์ 29-02-2559
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 29-02-2559
ขอเชิญประชุมสหกร์ฯ และลงคะแนนเลือกกรรมการชุดที่ 40 25-02-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) สำนักงานอัยการสูงสุด 24-02-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 2) 16-02-2559
กำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 50/3 พ.ศ.2559 (ภาควิชาการ) 16-02-2559
สมาคมภริยาอัยการมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตรของธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการของ อส ประจำปีการศึกษา 2559 10-02-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 09-02-2559
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8 08-02-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้ในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 38 08-02-2559
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 03-02-2559
สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ข้อกำหนดในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 40 ประจำปีบัญชี 2559 03-02-2559
สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 29-01-2559
นามพระราชทานชื่อพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 29-01-2559
ภาพข่าว : รองอัยการสูงสุดให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการกงสุลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะเนื่องในโอกาสการเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา 28-01-2559
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 หลักสูตร 27-01-2559
มูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 27-01-2559
สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26-01-2559
สำนักงานอัยการภาค 2 ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ฯ 26-01-2559
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 26-01-2559
ขอบคุณร่วมบุญบริจาคเงิน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดพระบาทน้ำพุ 26-01-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๕ 22-01-2559
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 21-01-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวกรณี พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ยื่นฟ้องคดีฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 19-01-2559
เวียนเสียชีวิตนายวิชัย โกญจนาวรรณ ข้าราชการอัยการบำนาญ 18-01-2559
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 18-01-2559
สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวยื่นฟ้องคดีอาญากลุ่มผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตกรณีการระบายข้าวแบบ G to G (รัฐต่อรัฐ) 13-01-2559
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จริยธรรมและความรู้ในการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 37 12-01-2559
แจ้งสถานที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 11-01-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน 08-01-2559
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 07-01-2559
ชุมชนการเคหะ ขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและของขวัญในงานวันเด็ก 06-01-2559
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช 30-12-2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 30-12-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 30-12-2558
เวียนเสียชีวิตภรรยาของนายสงวน ชูปัญญา อดีตอธิบดีอัยการ 29-12-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. เลือกซื้อแก้วน้ำ แก้วกาแฟ ตราสัญลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ในงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 25-12-2558
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 25-12-2558
สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด 23-12-2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 23-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: งานนี้ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลงานกีฬา อส. 58 23-12-2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี 22-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: กำหนดการงานกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 21-12-2558
สำนักการคลัง สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 18-12-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18-12-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพัก จำนวน 5 กลุ่ม โดยวิธีสอบราคา 18-12-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักอธิบดีอัยการ 18-12-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร 17-12-2558
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 17-12-2558
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 16-12-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดาของนางสาวหงส์นภา วิทลัสวศินุ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 16-12-2558
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดวางพานพุ่มสักการะ รัชกาลที่ ๗ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 15-12-2558
สำนักงานคดีแพ่ง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 15-12-2558
ภาพข่าว : ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ ยื่นหนังสือถึงอัยการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีฉ้อโกงเงินออมทรัพย์ของสมาชิกฯ 15-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาแรลลี่ 15-12-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 15-12-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม 14-12-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 11-12-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 09-12-2558
คณะเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อัยการสูงสุด วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 08-12-2558
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักการภารโรง 08-12-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเพื่อปรับปรุง ห้องประชุมและห้องสอบปากคำเด็ก 08-12-2558
กำหนดการพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 50/2 พ.ศ.2558 (ภาควิชาการ) 08-12-2558
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 08-12-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการบังคับคดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างมาตรฐานงานด้านการบังคับคดี 08-12-2558
ทุนสมาคมภริยาอัยการ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559 04-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (เพิ่มเติม) 04-12-2558
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับทุนฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายที่สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 04-12-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 04-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญสมัครกีฬาเทนนิส 04-12-2558
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 14 เครื่อง 04-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. นำบุตรหลานเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชน 04-12-2558
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 5 02-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญสมัครกีฬาปาเป้า 01-12-2558
ผลการเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 01-12-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง 30-11-2558
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 27-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 27-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน 27-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 27-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญสมัครนักกีฬาฟุตบอล 27-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล และกำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2558 27-11-2558
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ 27-11-2558
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 27-11-2558
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 27-11-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 27-11-2558
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ อัยการสูงสุด 25-11-2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 25-11-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 25-11-2558
สำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 24-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 24-11-2558
สำนักงาน ก.อ ประกาศรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (สนามใหญ่) 20-11-2558
เอกสารและรายละเอียดการรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) 20-11-2558
ภาพข่าว : สพภ. อส. มอบกระดิ่งประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แด่ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 19-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: สีธงสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ในงานกีฬา อส. ประจำปี 2558 18-11-2558
สำนักบริหารกลาง (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 18-11-2558
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (English for International Communication) 16-11-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 16-11-2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "ประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อประเทศไทย" 16-11-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 13-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ประธานคณะกรรมการชมรมกีฬาต่างๆ 13-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในงานกีฬา อส. 13-11-2558
ภาพข่าว : อส. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 11-11-2558
นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อัยการสูงสุด 11-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: กำหนดจัดงาน อส. 11-11-2558
ข่าวกีฬา อส. 58: ประเภทการแข่งขันกีฬา 11-11-2558
สนย. ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 09-11-2558
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดจำหน่าย ดอกแก้วกัลยา 09-11-2558
ผลการเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 05-11-2558
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านศรีสวัสดิ์ ยื่นหนังสือถึงอัยการเพื่อติดตามผลการดำเนินคดีฉ้อโกงเงินออมทรัพย์ของสมาชิกฯ 05-11-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 05-11-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 05-11-2558
สำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแพ่ง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 04-11-2558
เนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2558 02-11-2558
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 8 เรื่อง ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการแบ่งเขตพื้นที่ในการปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่ 30-10-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 30-10-2558
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 28-10-2558
สนย. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ และพัฒนาจิตบุคลากร 28-10-2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 27-10-2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 27-10-2558
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งสถาปนิก ระดับภาคี 2. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคี 3.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคี 27-10-2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 22-10-2558
คณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครทนายอาสา และทนายความอาสาอาวุโส 22-10-2558
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 22-10-2558
ภาพข่าว : สำนักงานอัยการสูงสุดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศเวียดนามเนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ 22-10-2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 22-10-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการอาวุโส รุ่นที่ 9 21-10-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 35 21-10-2558
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 21-10-2558
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ 07-10-2558
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการแถลงนโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด 07-10-2558
อัยการสูงสุดแถลงนโยบายการบริหารงานสำนักงานอัยการสูงสุด 06-10-2558
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติ ความประพฤติฯ เกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 01-10-2558
ภาพข่าว : เลขาฯ กนส. ยื่นหนังสือ เพื่อติดตามผลการพิจารณาคดีต่อสำนักงานอัยการสูงสุด 30-09-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช) 30-09-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 29-09-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 28-09-2558