คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสัญญาการให้บริการพลังงาน เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานอัยการภาค 4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ขอเชิญร่วมสั่งจอง แผ่นทอง เงิน นาก สร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีอาญา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับเอกสารฯ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 27 หลักสูตร
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยส่งบทความ วิชาการ บทความกึ่งวิชาการฯ
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2558
qsdqsd
sqsdqsd
w
qsdqsd
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1/ว232 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและวัตถุมงคล
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายวิชช์ จีระแพทย์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม
 
ศึกษาดูงาน
 
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .