คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558
นายชิโรยะ ชะโดชิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี๋ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ อัยการสูงสุด ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แจ้งเวียนเสียชีวิต บิดาของนางอัจชฎา เดชบริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานการบังคับคดี
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด โดยนำเงินและสิ่งของไปบริจาคให้ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2558
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร
 
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
 
สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดการสัมมนาฯ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .