คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๖ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7(ตลิ่งชัน) รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสหกรณ์ฯ อส. - การเข้ารับทุนฯ (เฉพาะส่นกลาง)
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 4 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดำเนินคดีค้ามนุษย์สำหรับพนักงานอัยการ
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 30 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 29 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 25 - 27 เมษายน 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ ให้การต้อนรับ Ms.TOUMKHAM CHINDAMANY
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำปี 2558
 
สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด จัดเสวนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีปกครอง
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .