คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพนักงานอัยการสาธารณรัฐเกาหลี
 
พิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 
พิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๖ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย และโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายอัยการสู่ระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2557
ผลการออกสลากกาชาดประจำปี 2557 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน อัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก)
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๒ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๕ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 1 เมษายน 2557
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กรณีศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
 

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อส. ที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการอัยการ ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด
 

สอจ.กาฬสินธุ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วชั่วคราวและถมดิน
 
เดือน มกราคม ปี 2548
เดือน ตุลาคม ปี 2555
เดือน มกราคม ปี 2548
 

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 

 

 

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

กฎหมายและระเบียบ
 
All site contents copyright ฉ2006 .