คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศผลการสอบราคาจ้างขนดินบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินแปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ต (บางส่วน)
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
คณะกรรมการอัยการ ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 25 หลักสูตร
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์หนังสือ KPI Bookstore วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 11.00-12.30 น.
แจ้งการเสียชีวิต นายวทัญญู มีมานัส อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 22 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 21 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 18 - 20 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 17 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 11 - 16 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำวันที่ 10 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 9 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 8 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 - 7 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 2 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 1 เมษายน 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
ประมวลภาพการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 เมื่อ 7 เมษายน 2558
 
ประมวลภาพงานกาชาด ประจำปี 2558 7 เมษายน 2558
 
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทานและถวายสักการะ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .