คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557
 
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2557 สำหรับพนักงานอัยการ
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 2
 
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง จัดโครงการณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง
ประกาศเรื่อง การจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงาน ปปง.
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
อัยการ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุตึกถล่มปทุมธานี
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 1
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๙ ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒ ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กรณีศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
 

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อส. ที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการอัยการ ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด
 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้ว
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการอัยการ หลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2557
 
นายตระกูล วินิจนัยภาค ปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .