คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557
 
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2557 สำหรับพนักงานอัยการ
 
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” รุ่นที่ 2
 
 
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ประกาศขยายระยะเวลาการรับเอกสารเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการบังคับคดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือการบังคับคดี
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการ" รุ่นที่ 1
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดอบรม "การร่างหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานของรัฐ"
สำนักงานอัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 จัดสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๓๐ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๕๗
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กรณีศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
 

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อส. ที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการอัยการ ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด
 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดยโสธร
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด
 
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้อำนวยการ” รุ่นที่ ๑
 
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .