คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557
 
 
สำนักงานอัยการสูงสุดไทยและภูฏาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมอบรางวัล โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2557
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดา นายจิระศักดิ์ พินิจเบญจพล ถึงแก่กรรม
มอบทุนสมาคมภริยาอัยการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2558
อัยการยื่นอุทธรณ์คดีกระทำการทารุณกรรมสัตว์
ขอเชิญข้าราชการอัยการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 6
อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าว
สำนักงาน ก.อ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการเดือนเมษายน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 7 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 30 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 22 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 17 ถึง 19 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 16 มกราคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 15 มกราคม 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร จังหวัดภูเก็ต
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
ประมวลภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ
 
นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .