คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ.2557
 
โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี พ.ศ.2557 สำหรับพนักงานอัยการ
 
 
สำนักงานการบังคับคดี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานคดีปกครองระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ สำนักงานวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สำนักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์, นักการภารโรง
สำนักงานอัยการภาค 4 ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีสอบราคา
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ปีการศึกษา 2558/2559 เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๖ ถึง ๘ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ ๓๐ ถึง ๑ กันยายน ๒๕๕๗
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 2 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กรณีศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลยในคดีโจมตีฐานพระองค์ดำ
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
 

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อส. ที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการอัยการ ปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด
 

 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดตรัง
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา(ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557
 
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล
 
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง/กลาง
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .