คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

hit counter

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงาน ก.พ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตัวบทกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คู่มือกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุ้มครองสิทธิ และบริการทางกฎหมาย
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สถาบันกฏหมายอาญา
สภาทนายความ


สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ขอเรียนเชิญบุคลากร อส. ร่วมสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูปโบราณ เนื่องในวันสงกรานต์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ (EPA) รุ่นที่ 27
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำส ครบรอบ 45 ปี สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 

ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 19 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 18 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 17 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 12 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 11 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 10 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 4 ถึง 5 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าวที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว4 เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บบ)/ว3 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
ขอข้อมูลประวัติ และภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือทำเนียบข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเวียนที่ อส 0003(คก 1)/ว 365 เรื่อง การใช้คำย่อเรียกชื่อส่วนราชการ ตำแหน่ง และการกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
 

ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 10/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ 393/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
คำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
 

ประกาศสอจ.อุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ
สอจ.นนทบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
   
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทระดับชุมชน
 
งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
 
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
 
   
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นประธานในการประชุมทวิภาคี
 
“คณะผู้บริหารประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการพัฒนาร่วมกัน”
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ประชุมสามัญประจำปี 2557
 
 
   

หนังสือเชิญสื่อมวลชน

 
 
Link หน่วยงานอื่นๆ
 
กฎหมายและระเบียบ
 


All site contents copyright ฉ2006 .