ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 30-03-2558
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ (EPA) รุ่นที่ 27 วันที่ : 30-03-2558
ขอเรียนเชิญบุคลากร อส. ร่วมสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูปโบราณ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ : 30-03-2558
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 30-03-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี นสพ.แนวหน้า วันที่ : 27-03-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี 125 ปี กระทรวงยุติธรรม วันที่ : 27-03-2558
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำส ครบรอบ 45 ปี สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558 วันที่ : 27-03-2558
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ : 26-03-2558
กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 26-03-2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผุ้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 25-03-2558
ประกาศสำนักงานอัยการภาค ๘ เรื่อง สอบราคาจ้างขนดินบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ต (บางส่วน) วันที่ : 24-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 23-03-2558
การจัดงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557ฯ วันที่ : 19-03-2558
ชมรมนักเขียนอาวุโสประเทศไทย ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ "พระปกเกล้านักประชาธิปไตย" วันที่ : 18-03-2558
อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าว กรณีการระบายข้าวแบบ G to G (รัฐต่อรัฐ) วันที่ : 17-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 16-03-2558
สำนักการคลัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 13-03-2558
อัยการสูงสุดขอเชิญชวนร่วมทำบุญในการอุปสมบท และทอดผ้าป่า วันที่ : 13-03-2558
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร และทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2558 ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ : 13-03-2558
ขอเชิญชวนส่งบทความวารสาร "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" วันที่ : 13-03-2558
ประกาศสำนักงานอัยการภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ วันที่ : 13-03-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง วันที่ : 13-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 12-03-2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการอบรม หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ : 11-03-2558
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ วันที่ : 11-03-2558
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & T he 16 th Symposium on TQM Best Practices in Thailand ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 วันที่ : 11-03-2558
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 วันที่ : 11-03-2558
(เพิ่มเติม) อัยการสูงสุดขอเชิญชวนร่วมทำบุญในการอุปสมบท และทอดผ้าป่า วันที่ : 10-03-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 09-03-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ วันที่ : 09-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล สำนักงานวิชาการ รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 05-03-2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมอบรางวัล โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2557 วันที่ : 27-02-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดไทยและภูฏาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ : 27-02-2558
มอบทุนสมาคมภริยาอัยการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ : 26-02-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดา นายจิระศักดิ์ พินิจเบญจพล ถึงแก่กรรม วันที่ : 26-02-2558
อัยการยื่นอุทธรณ์คดีกระทำการทารุณกรรมสัตว์ วันที่ : 25-02-2558
ขอเชิญข้าราชการอัยการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 6 วันที่ : 24-02-2558
สำนักงาน ก.อ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการเดือนเมษายน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) วันที่ : 19-02-2558
อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าว วันที่ : 19-02-2558
อัยการสูงสุด ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมาคมอัยการระหว่างประเทศ วันที่ : 13-02-2558
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญข้าราชการการอัยการ สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 วันที่ : 12-02-2558
ธพส.ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญปี 6 "วันมาฆบูชา" วันที่ : 12-02-2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ : 12-02-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนา “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง...พร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร” วันที่ : 12-02-2558
ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 137 วันที่ : 11-02-2558
สำนักวิเทศสัมพันธ์ สตป.รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ : 11-02-2558
ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ วันที่ : 10-02-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 09-02-2558
ขอเชิญพนักงานอัยการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Criminal Justice วันที่ : 05-02-2558
สำนักงานการสอบสวน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ ในการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพฯ วันที่ : 04-02-2558
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 6(พตส.6)ของกกต. วันที่ : 02-02-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ วันที่ : 02-02-2558
สอจ.นนทบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ วันที่ : 30-01-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 30-01-2558
ประกาศสอจ.อุบลราชธานีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 27-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด สานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวคดีทุจริต โครงการรับจำนำข้าว วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ก้าวสู่ปีที่ 57 วันที่ : 26-01-2558
ลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานคดียาเสพติดจัดกิจกรรม : การเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการดำเนินคดียาเสพติดแก่อัยการคลื่นลูกใหม่ วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานคดีอาญา จัดกิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา ในฐานความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วันที่ : 26-01-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและคนสวน วันที่ : 21-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรมของข้าราชการผ่ายอัยการ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ : 19-01-2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) วันที่ : 16-01-2558
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) วันที่ : 16-01-2558
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ : 15-01-2558
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ : 15-01-2558
สำนักบริหารกลาง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง วันที่ : 15-01-2558
สอจ.อุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงาน สอจ.เดชอุดม) วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมลงนาม MOU เผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฯ วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ในการพิจารณาตรวจร่างสัญญาและแนวทางตอบข้อ หารือให้แก่พนักงานอัยการภาค 5 วันที่ : 14-01-2558
ขอเชิญข้าราชการอัยการชั้น 4 ขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วันที่ : 13-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” วันที่ : 13-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ : 09-01-2558
สอจ.สตูล ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม วันที่ : 09-01-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงาน วันที่ : 07-01-2558
แจ้งปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ (KMS) ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 26-12-2557
ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารถนนรัชดาภิเษก) สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ : 23-12-2557
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Mou ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดไทย กับ สำนักงานอัยการสูงสุดภูฏาน วันที่ : 23-12-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 35 วันที่ : 23-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ : 22-12-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 17-12-2557
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ : 12-12-2557
เรื่อง ยกเลิกโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด (ครั้งที่ 3) วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4 วันที่ : 12-12-2557
สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 วันที่ : 09-12-2557
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 34 วันที่ : 08-12-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 35 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดสัมมนา การระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปละแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมการสนทนากลุ่ม Focus Group โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำ สำนักงานอัยการสูงสุด วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สคช.จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ : 08-12-2557
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่ดี วันที่ : 04-12-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 วันที่ : 03-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-12-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ : 02-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 02-12-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 02-12-2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ : 02-12-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกันจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร วันที่ : 28-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 28-11-2557
ภาพข่าว : แสดงความยินดี วันที่ : 27-11-2557
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ : 26-11-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 34 วันที่ : 25-11-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง วันที่ : 25-11-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. ร่วมงานกีฬา อส. 57 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 วันที่ : 24-11-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ : 19-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ : 18-11-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 18-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” วันที่ : 18-11-2557
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร วันที่ : 17-11-2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญร่วมชมงานนวัตกรรมฟรีทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารภาครัฐ วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานต่างประเทศ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” วันที่ : 17-11-2557
อส. ชี้แจงกรณีภาพและข้อความ อันเป็นเท็จที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์(เฟซบุค) วันที่ : 17-11-2557
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติฯ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวคืบหน้าการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีไร่ส้ม วันที่ : 14-11-2557
ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับอัยการสูงสุด วันที่ : 14-11-2557
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สำนักงานต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานการสอบสวน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ วันที่ : 11-11-2557
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตร ยธส.6,ยธก 10 และบทบาทผู้นำของอัยการหญิง วันที่ : 10-11-2557
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10 (ยธก.10) วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด โดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.6) วันที่ : 07-11-2557
ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INT) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการอบรม หัวข้อ บทบาทผู้นำอัยการหญิง วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 ธนบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมา บริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 06-11-2557
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 05-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 34 วันที่ : 05-11-2557
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ : 04-11-2557
ประกาศรับสมัครทนายความอาสา วันที่ : 04-11-2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด (ครั้งที่ 2) วันที่ : 03-11-2557
สหประชาชาติจัดการฝึกอบรม The Nations international Law Fellowship Programme ประจำปี 2558 วันที่ : 03-11-2557
การเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 30-10-2557
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 วันที่ : 29-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 28-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 42 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ : 27-10-2557
ประกาศรับสมัคร การจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะส่วนกลาง) วันที่ : 27-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 44 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2557 วันที่ : 27-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 44 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 3 ต.ค. 2557 วันที่ : 27-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด และ UNICEF ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในแผนงานสำหรับปี ค.ศ. 2014-2015 วันที่ : 22-10-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันที่ : 22-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 22-10-2557
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 21-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 40 เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือก เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ : 20-10-2557
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 17-10-2557
สมาคมกีฬาคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ : 17-10-2557
สำนักงาน ก.อ ประกาศเรื่อง ให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน วันที่ : 15-10-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 13-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ : สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ร่วมออกให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ วันที่ : 10-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 124 ปี กรมบัญชีกลาง วันที่ : 09-10-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด วันที่ : 09-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 34 วันที่ : 09-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 36 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 08-10-2557
สำนักงาน ป.ป.ง. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 07-10-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง วันที่ : 06-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวน้องแก้ม ฟังคำพิพากษาศาล วันที่ : 06-10-2557
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 วันที่ : 01-10-2557
สำนักงานการบังคับคดี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 30-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 29-09-2557
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557 จำนวน 8 หลักสูตร วันที่ : 29-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 29-09-2557
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการที่เป็นสมาชิก กบช. เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง วันที่ : 28-09-2557
อัยการ และ กกต. ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 26-09-2557
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 หลักสูตร วันที่ : 25-09-2557
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ รุ่นที่ 60 วันที่ : 24-09-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ : 24-09-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562 วันที่ : 24-09-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ วันออกพรรษา 2557 จากวัดพรหมรังษี วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วันที่ : 24-09-2557
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 23-09-2557
โครงการ "รสพระธรรม - นำชีวิตพ้นทุกข์" (ครั้งที่ 24) วันที่ : 23-09-2557
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น "ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง)" วันที่ : 22-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พิจารณาสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 วันที่ : 22-09-2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน eGovernment Forum 2014 วันที่ : 22-09-2557
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย วันที่ : 22-09-2557
อัยการ จัดประชุมนานาชาติ ระหว่างผู้ประสานงานกลางในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา วันที่ : 22-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ : 19-09-2557
ข้าราชการฝ่ายอัยการที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ : 19-09-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด วันที่ : 19-09-2557
อัยการ จัดสัมมนา การพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ : 18-09-2557
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว วันที่ : 18-09-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Kids Day Camp" วันที่ : 17-09-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการ" รุ่นที่ 2 วันที่ : 17-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 17-09-2557
ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วันที่ : 16-09-2557
สำนักงานการบังคับคดี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานคดีปกครองระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ สำนักงานวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สำนักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานอัยการภาค 4 ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์, นักการภารโรง วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ปีการศึกษา 2558/2559 เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร วันที่ : 10-09-2557
พิธีมอบเข็มประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” วันที่ : 10-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเนม เหยื่อความรุนแรง พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจนถึงที่สุด วันที่ : 10-09-2557
อัยการสูงสุด นั่งประธานบอร์ดสถาบันเพื่อการยุติธรรมคนใหม่ วันที่ : 10-09-2557
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 09-09-2557
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานองค์การตลาด ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. วันที่ : 09-09-2557
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ(แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ : 09-09-2557
ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน สำนักงานต่างประเทศ จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การประชุมระหว่างผู้ประสานงานกลางในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2557 วันที่ : 09-09-2557
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. วันที่ : 08-09-2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถมดินในที่ราชพัสดุ วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร ประกาศการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 วันที่ : 08-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้เรียนภาษาจีน วันที่ : 08-09-2557
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบความรู้ฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 05-09-2557
อส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาlวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันพระปกเกล้า วันที่ : 05-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๘ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 04-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-09-2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ จำนวน 33 หลักสูตร วันที่ : 03-09-2557
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ วันที่ : 03-09-2557
รับสมัครด่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 02-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ประกาศขยายระยะเวลาการรับเอกสารเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ วันที่ : 02-09-2557
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ : 01-09-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดอบรม "การร่างหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานของรัฐ" วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 จัดสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการบังคับคดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือการบังคับคดี วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2 วันที่ : 29-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 29-08-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการ" รุ่นที่ 1 วันที่ : 29-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร สอข.สมุทรปราการ วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคาร สอจ.เวียงสระ วันที่ : 28-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกขัอมูล วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง/กลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง ร่วมกับวัดยานนาวา จัดอบรมบรรยายกฎหมาย เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนให้แก่สามเณรวัดยานนาวา วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง วันที่ : 27-08-2557
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" วันที่ : 26-08-2557
ประกาศ สอบราคาติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด บ้านพักอัยการจังหวัดสตูล วันที่ : 26-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนิติกร วันที่ : 25-08-2557
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนิแนะ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม งานวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วันที่ : 22-08-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ วันที่ : 22-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด (ต่อเนื่อง) 2557 กิจกรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 5 วันที่ : 22-08-2557
อัยการ และ ม.ราชภัฎนครปฐม ร่วมจัดงาน “ร้อยรวมประสานใจ สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” วันที่ : 20-08-2557
ประกาศเรื่อง การจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ : 20-08-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง จัดโครงการณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง วันที่ : 20-08-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ : 19-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงาน ปปง. วันที่ : 19-08-2557
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 19-08-2557
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร วันที่ : 15-08-2557
อัยการ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุตึกถล่มปทุมธานี วันที่ : 15-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 1 วันที่ : 14-08-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกาศรับสมัครผู้สนใจการเรียนภาษาจีน วันที่ : 14-08-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ : 14-08-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศเรื่องการฝากเงิน ซื้อหุ้น ชำระหนี้สหกรณ์ วันที่ : 14-08-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดอบรม การร่างหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานของรัฐ วันที่ 3 กันยายน 2557 วันที่ : 13-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส. เข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาของสำนักงานอัยการสูงสุด ในกีฬาสัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4 วันที่ : 13-08-2557
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดนิทรรศการจัดการความรู้กองบัญชาการกองทัพไทย วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 วันที่ : 13-08-2557
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ : 08-08-2557
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย วันที่ : 08-08-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดสัมมนา การระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562 วันที่ : 08-08-2557
มูลนิธิหมอชาวบ้านโดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน จัดโครงการเผยแพร่หนังสือ "พลังขับเคลื่อน การจัดการตนเองของแผ่นดินไทย" วันที่ : 08-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายอัยการ ในรูปแบบสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-learning) วันที่ : 08-08-2557
กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิคทอเรียน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวาจาระหว่างประเทศชั้นสูง จำนวน 2 รุ่น วันที่ : 08-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสำนวนคดีโครงการรับจำนำข้าว จาก ป.ป.ช. วันที่ : 07-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลเนื่องในงาน “วันรพี” วันที่ : 07-08-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 07-08-2557
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จัดโครงการอภิปรายเรื่อง "อนาคตการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเวทีอาเซียน" วันที่ : 06-08-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2557 วันที่ : 06-08-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญวันแม่แห่งชาติ 2557 วันที่ : 06-08-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดทำคอลัมน์ ภาษาอังกฤษวันละคำ สำหรับเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 06-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 วันที่ : 05-08-2557
สำนักงานคดีศาลสูง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 05-08-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 21 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 01-08-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 01-08-2557
ประชาสัมพันธ์การปิดใหบริการค้นคว้าของห้องสมุดอาคารรัชดาภิเษก วันที่ : 01-08-2557
สำนักอำนวยการ สำนักงานคดีแพ่ง ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราว วันที่ : 01-08-2557
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 10 วันที่ : 01-08-2557
สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ : 01-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ : 30-07-2557
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) วันที่ : 30-07-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 วันที่ : 29-07-2557
ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมบำเพ็ญกุศล ในวันรพี วันที่ : 29-07-2557
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดาของนายพินิจ นิติวิทยาเทพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 วันที่ : 29-07-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 29-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 19 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 29-07-2557
อส.จัดประชุมสัมมนาฯ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ" วันที่ : 28-07-2557
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดานายภคิน ไพศาลธีรเดช อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3 วันที่ : 28-07-2557
เวียนที่ 181 เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 28-07-2557
สำนักงานคณะกกรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 วันที่ : 28-07-2557
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 28-07-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 33 วันที่ : 25-07-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศจ้างซ่อมบำรุงระบบน้ำประปา และการจ้างปรับปรุงว่อมแซมครุภัณฑ์ รั้ว และป้อมยามของสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 25-07-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 25-07-2557
ว184 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-07-2557
สำนักงานคดีภาษีอากร จัดประชุมสัมมนาด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 5 วันที่ : 24-07-2557
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และระบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการอัยการ ประจำปี 2557 วันที่ : 22-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 14 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 21-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 16 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 21-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 21-07-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต สามีของนางสาวกรรณิการ์ เป็นพวก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7 วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย วันที่ : 16-07-2557
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ : 16-07-2557
อส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างซอฟต์แวร์ไทย วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) วันที่ : 16-07-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 15-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 4 วันที่ : 15-07-2557
สำนักงานคดียาเสพติด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 09-07-2557
อส.จัดพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระนอง ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me More ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วันที่ : 09-07-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 08-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาสีคิ้ว) ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 08-07-2557
ประกาศ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 08-07-2557
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ให้กับข้าราชการอัยการ จำนวน 1 ทุน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 07-07-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและนิเทศงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ : 07-07-2557
กรมบัญชีกลาง ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (1 ชุด มี 4 เล่ม) พร้อมกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ วันที่ : 04-07-2557
ยอดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” วันที่ : 04-07-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะออกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 04-07-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 04-07-2557
กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ : 03-07-2557
สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคดีพิเศษ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-07-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ วันที่ : 02-07-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 12 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 วันที่ : 02-07-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ อส. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี "โครงการผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง" วันที่ : 02-07-2557
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษา หลักสูตร "ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" รุ่นที่ 5 วันที่ : 01-07-2557
ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 วันที่ : 18-06-2557
โลโก้สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-11-2552

All site contents copyright ฉ2006 .