ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร วันที่ : 22-04-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบัญชี วันที่ : 21-04-2557
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ : 21-04-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร วันที่ : 21-04-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 5 วันที่ : 18-04-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย และโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายอัยการสู่ระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ : 18-04-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๖ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 18-04-2557
อส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 11-04-2557
ผลการออกสลากกาชาดประจำปี 2557 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย วันที่ : 11-04-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศให้ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2557 วันที่ : 11-04-2557
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 11-04-2557
สำนักงานวิชาการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 10-04-2557
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน อัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 10-04-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 09-04-2557
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2556 (สนามเล็กพิเศษ) วันที่ : 09-04-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร วันที่ : 09-04-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๗ (สนามเล็ก) วันที่ : 08-04-2557
ผลการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 08-04-2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 วันที่ : 04-04-2557
พิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 33 วันที่ : 04-04-2557
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ : 03-04-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันครอบครัว" วันที่ : 02-04-2557
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ : 02-04-2557
ศูนย์วิทยบริการ งานพิพิธภัณฑ์อัยการไทย อาคารรัชดาภิเษก ชั้น ๑๑ จะจัดให้มีการร่วมสรงน้ำพระและชมพระพุทธรูปโบราณทรงคุณค่า เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ : 01-04-2557
จัดการอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 01-04-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 31-03-2557
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) มีการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ : 31-03-2557
บริษัท พีเพิ้ล แมพ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการประเมินผล ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะในองค์กร วันที่ : 31-03-2557
สถาบัน AIM (Asian lnstitute of Management) จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนาจำนวนหลายหลักสูตร วันที่ : 31-03-2557
สถาบัน AIM (Asian lnstitute of Management) จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนาจำนวนหลายหลักสูตร วันที่ : 31-03-2557
เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ขอเชิญรดน้ำดำหัวท่านอัยการสูงสุด วันที่ : 31-03-2557
สารอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสถาปนาองค์กรอัยการ 121 ปี วันที่ : 28-03-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิตมารดาของนายภาคภูมิ ธัญญาวินิชกุล ถึงแก่กรรม วันที่ : 27-03-2557
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง กฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายฎีกาฯ จำนวน 2 แบบ วันที่ : 27-03-2557
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินริมทะเลอ่าวภูเก็ต วันที่ : 27-03-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต มารดาของนายชาญวิทย์ เจริญพจน์ รองอัยการสูงสุด วันที่ : 27-03-2557
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 วันที่ : 27-03-2557
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วันที่ : 26-03-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 26-03-2557
กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก วันที่ : 25-03-2557
สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จัดอบรมเป็นรายวิชา จำนวน 97 วิชา วันที่ : 25-03-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต สิบโท การุณ คนึงเพียร ถึงแก่กรรม วันที่ : 25-03-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต มารดานางสาวเกตุสราพร จึงวรชัย ถึงแก่กรรม วันที่ : 24-03-2557
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด วันที่ : 24-03-2557
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น หลักนิติธรรมกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม : เวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อก้าวต่อไปของกระบวนการยุติธรรมไทย วันที่ : 20-03-2557
การสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ วันที่ : 20-03-2557
การจำหน่าย-ออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 19-03-2557
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครนิติกร จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 18-03-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ วันที่ : 18-03-2557
เวียนแจ้งเสียชีวิต บิดาของนางสุภัทรา เชาวนานุกูล และนางเบญมาศ มังกรโชติช่วง วันที่ : 18-03-2557
ห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ เปิดให้บริการค้นคว้าตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป วันที่ : 18-03-2557
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรับบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 วันที่ : 18-03-2557
สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ : 18-03-2557
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายทักษิณานุประทานและถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ : 14-03-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 13-03-2557
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากร ภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 45 หลักสูตร วันที่ : 11-03-2557
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร "Certificate for Cloud Specialists" รุ่นที่ 2 วันที่ : 11-03-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดให้บริการทำธุรกรรมทุกประเภท ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี วันที่ : 11-03-2557
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด วันที่ : 05-03-2557
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ (สนามเล็กพิเศษ) วันที่ : 04-03-2557
ประกาศรับสมัครทุนฯ ปี 57 วันที่ : 04-03-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ : 04-03-2557
ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 3/2557 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ วันที่ : 04-03-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วันที่ : 04-03-2557
เวียนเสียชีวิต นายนิพนธ์ สร้อยแสน วันที่ : 03-03-2557
สำนักงานคดีล้มละลาย กลับมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ วันที่ : 28-02-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 28-02-2557
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 56 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อส. วันที่ : 28-02-2557
สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา วันที่ : 28-02-2557
(เพิ่มเติมเอกสาร) สมาคมภริยาอัยการ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 27-02-2557
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร วันที่ : 27-02-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 32 วันที่ : 25-02-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันที่ : 24-02-2557
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินริมทะเลอ่าวภูเก็ต วันที่ : 24-02-2557
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 จำนวน 33 หลักสูตร วันที่ : 21-02-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ : 21-02-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี56 วันที่ : 20-02-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม ประกาศเกี่ยกกับการรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 20-02-2557
การจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ "สคช.และการบังคับคดีจังหวัด..." วันที่ : 19-02-2557
สำนักงานคดีปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 19-02-2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 10 วันที่ : 19-02-2557
สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 18-02-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสัมมนาเพื่อนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สำนักงานอัยการภาค 1-9) วันที่ : 17-02-2557
ผลการประชุม ก.อ ครั้งที่ 2/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ วันที่ : 13-02-2557
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ วันที่ : 12-02-2557
โครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 วันที่ : 12-02-2557
ผู้นำชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก วันที่ : 12-02-2557
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี (วัดพระบาทน้ำพุ) วันที่ : 12-02-2557
สถาบันกฎหมายอาญา อส. จัดโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายอัยการ สู่ระดับมาตรฐานสากล วันที่ : 12-02-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ : 11-02-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ วันที่ : 10-02-2557
สำนักงานอัยการภาค 6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 10-02-2557
กบข ปฎิเสธข่าวซื้อพันธบัตรรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจำนำข้าว วันที่ : 10-02-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดาของนางวันเพ็ญ ระดาวิริยะกุล นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5 วันที่ : 05-02-2557
การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ วันที่ : 04-02-2557
กบข.ส่งใบแจ้งยอดเงินโฉมใหม่แล้ว พร้อมเตือนใช้สิทธิยกเว้นภาษี วันที่ : 04-02-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม (ชั่วคราว) วันที่ : 03-02-2557
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง) วันที่ : 31-01-2557
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 วันที่ : 31-01-2557
ประชาสัมพันธ์สวัสดิการ สำหรับสมาชิกกบข. วันที่ : 30-01-2557
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 29-01-2557
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก วันที่ : 28-01-2557
มารดาของนางกัญญา รุ่งรวีพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ถึงแก่กรรม วันที่ : 28-01-2557
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมและสัมมนา จำนวน 4 หลักสูตร วันที่ : 28-01-2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดวิธีการรับและจ่ายเงินปันผล วันที่ : 28-01-2557
สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครขอรับทุนอบรมภาคฤดูร้อนในหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง วันที่ : 27-01-2557
สอย.สระบุรี รับสมัครจ้างเหมาขับรถยนต์ วันที่ : 24-01-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต บิดา นางสุนี เจษฎาภิวงศ์ วันที่ : 24-01-2557
สฝนย.แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม วันที่ : 23-01-2557
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 วันที่ : 23-01-2557
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 วันที่ : 22-01-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 22-01-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด งดจัดงานวันครอบครัวและกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 21-01-2557
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ : 21-01-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร วันที่ : 20-01-2557
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ : 20-01-2557
กำหนดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 31 วันที่ : 20-01-2557
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 32 วันที่ : 20-01-2557
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 48 (ภาควิชาการ) วันที่ : 20-01-2557
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program หรือ LSP รุ่นที่ 2 วันที่ : 20-01-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด งดจัดงานวันครอบครัวและกีฬาฯ วันที่ : 19-01-2557
แจ้งกำหนดการจัดงานวันครอบครัวและกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 17-01-2557
แจ้งกำหนดการจัดงานวันครอบครัวและกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 17-01-2557
สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด ย้ายที่ทำการไปปฏิบัติงานสำรองชั่วคราว วันที่ : 16-01-2557
สำนักงานอัยการภาค 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 15-01-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 15-01-2557
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกอัยการผู้ช่วย วันที่ : 14-01-2557
เลื่อน การร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ โดย พระเดชพระคุณพระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ : 14-01-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการฯ วันที่ : 09-01-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 09-01-2557
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 วันที่ : 07-01-2557
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ามาทดสอบความรู้ สาขาวิชาแปลภาษาอังกฤษ-ไทย วันที่ : 07-01-2557
ขอเชิญร่วมงานวันครอบครัวและกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 07-01-2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาพระราชทานเพลิงศพ มารดานายธวัชชัย กลิ่นมะลิทอง วันที่ : 06-01-2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านในการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2556 วันที่ : 03-01-2557
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้สอบข้อเขียนผ่านในการทดสอบความรู้ฯ วันที่ : 03-01-2557
แจ้งเวียนเสียชีวิต มารดานางกุลนิษฐ์ โตมอญ วันที่ : 03-01-2557
สำนักงานอัยการภาค 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ วันที่ : 03-01-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-01-2557
สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 8 วันที่ : 02-01-2557
สารอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ : 26-12-2556
การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแก่จ้างเหมาบริการเอกชนรายบุคคลที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร วันที่ : 23-12-2556
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินมณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2557 วันที่ : 23-12-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 8 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 20-12-2556
ประชาสัมพันธ์ด่วน การเปลี่ยนวันทำระบบ 3G จากวันที่ 4 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 3 มกราคม 2557 วันที่ : 20-12-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวสิงห์บุรี ประกาศขายทอดตลาดจำนวน 2 รายการ วันที่ : 18-12-2556
สำนักบริหารทรัพย์สินขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โทรศัพท์และเปลี่ยนเป็นระบบ 3 G วันที่ : 13-12-2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ : 13-12-2556
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 10 หลักสูตร วันที่ : 12-12-2556
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 114 วันที่ : 11-12-2556
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ : 09-12-2556
ขอเชิญสมาชิก กบข. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน กบข. วันที่ : 06-12-2556
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ : 06-12-2556
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี วันที่ : 06-12-2556
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดการศึกษาอบรม หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 วันที่ : 06-12-2556
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การถ่ายโอนข้อมูลจากซิมการ์ด 2G เป็น 3G วันที่ : 04-12-2556
การแต่งกายสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ : 04-12-2556
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร วันที่ : 04-12-2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคดีแรงงาน วันที่ : 02-12-2556
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรม กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5 วันที่ : 29-11-2556
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ : 29-11-2556
ขอเชิญชวนบุคลากร อส. ที่มีความประสงค์จะอุปสมบท หรือปฏิบัติธรรม ตามโครงการของสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 วันที่ : 28-11-2556
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนซิมการ์ด ระบบ 2G เป็น 3G วันที่ : 28-11-2556
สำนักงานอัยการภาค 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 27-11-2556
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้า-ออก สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ : 27-11-2556
แจ้งเวียนเสียชีวิตมารดานางประไพพักตร์ พิพิธกุล วันที่ : 26-11-2556
แจ้งเลื่อนการจัดงานวันครอบครัวและกีฬา อส. ประจำปี 2556 วันที่ : 26-11-2556
ขอเชิญรับชมรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันที่ : 26-11-2556
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมการแพทย์ วันที่ : 25-11-2556
สรุปผลการแข่งขันเปตอง กีฬาสัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 วันที่ : 25-11-2556
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบแรกครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 วันที่ : 21-11-2556
เวียนเสียชีวิต มารดาของ นายไพสิฐ ภัคธรนิพัทธ์ วันที่ : 21-11-2556
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดโครงการ ธรรมบรรยาย โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันที่ : 19-11-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 8 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 19-11-2556
เวียนเสียชีวิต มารดาของ นางสมจิตต์ สิทธิสุข วันที่ : 18-11-2556
ข่าวกีฬาวันครอบครัวสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2556 วันที่ : 15-11-2556
รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล อส. วันที่ : 14-11-2556
ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ : 13-11-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 32 วันที่ : 12-11-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 30 วันที่ : 12-11-2556
ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ : 08-11-2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทางเพื่ออัญเชิญ "พระพุทธชัยมงคงคลวิเศษ" ณ วัดวังมะนาว วันที่ : 08-11-2556
กีฬาสัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 ขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ : 07-11-2556
สำนักงานคดีภาษีอากร ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬายิงปืน วันที่ : 06-11-2556
ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน วันที่ : 06-11-2556
ขอเชิญชมและเชียร์แชร์บอลหญิง วันที่ : 05-11-2556
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเทนนิส วันที่ : 05-11-2556
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งอัยการ วันที่ : 04-11-2556
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2556 (สนามเล็กพิเศษ) (เพิ่มเติม) วันที่ : 01-11-2556
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ : 01-11-2556
งานวันครอบครัวและกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2556 วันที่ : 31-10-2556
คำสั่ง 2086/2556 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง วันที่ : 31-10-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 30-10-2556
การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อส. ประจำปี 2556 วันที่ : 30-10-2556
สอย.อ่างทอง แจ้งย้ายที่ทำการ วันที่ : 29-10-2556
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร วันที่ : 29-10-2556
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด - UN Women วันที่ : 29-10-2556
เรื่อง การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อส. วันที่ : 28-10-2556
กีฬาสัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 ขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง ทีมสำนักงานอัยการสูงสุด - ทีมสำนักงาน ปปช. วันที่ : 25-10-2556
ประกาศการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย วันที่ : 25-10-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการอาวุโส รุ่นที่ 8 วันที่ : 25-10-2556
ขอเชิญร่วมงานกีฬา อส. ประจำปี 2556 วันที่ : 25-10-2556
ประกาศเรื่องเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วันที่ : 24-10-2556
สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 22-10-2556
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารสำนักงานอัยการหลังเดิมฯ วันที่ : 22-10-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 18-10-2556
แจ้งเวียนเสียชิวิต บิดานางสาวปราณี ตั้งสถิตย์กุลชัย วันที่ : 17-10-2556
สำนักงานคดียาเสพติด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 17-10-2556
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร วันที่ : 15-10-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 15-10-2556
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง วันที่ : 15-10-2556
สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร วันที่ : 14-10-2556
กรมคุมประพฤติ จัดโครงการอุ่นธรรมเทิดไท้มหาราชันย์ มหาราชินี วันที่ : 14-10-2556
ประกาศผลการจับสลากผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ : 11-10-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 08-10-2556
ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ วันที่ : 08-10-2556
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมแถลงนโยบายอัยการสูงสุด วันที่ : 03-10-2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท วันที่ : 02-10-2556
สำนักงานอัยการภาค 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 02-10-2556
สำนักงานคดีภาษีอากร แจ้งย้ายสถานที่ทำการฯ วันที่ : 30-09-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกาศผลการสอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 (เฉพาะทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท) วันที่ : 27-09-2556
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ วันที่ : 26-09-2556
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย วันที่ : 25-09-2556
มูลนิอัลเกาษัรขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าฯ วันที่ : 25-09-2556
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 วันที่ : 25-09-2556
ขอเชิญชวนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวรนริศรมงคลสตมายุวัฒนเกามสุขรังสรรค์ วันที่ : 25-09-2556
ขอเชิญสั่งซื้อเข็มที่ระลึก วันที่ : 25-09-2556
คณะรองอัยการจังหวัด สคช. รุ่นที่ 7 เยี่ยมคารวะอัยการสูงสุด วันที่ : 25-09-2556
พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ วันที่ : 25-09-2556
อสส.มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท ให้กองทุนข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ อส. และมูลนิธิพัฒนางานอัยการ วันที่ : 25-09-2556
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่คดีระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฯ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 วันที่ : 24-09-2556
บิดานางสาวสุรีรัตน์ เทียมเมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๒ เสียชีวิต วันที่ : 24-09-2556
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง วันที่ : 24-09-2556
ผลการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 8/2556 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ วันที่ : 23-09-2556
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันที่ : 19-09-2556
ผลการประชุม ก.อ. เรื่อง การแต่งตั้งอัยการอาวุโส วันที่ : 19-09-2556
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการสอบสวน วันที่ : 18-09-2556
สารอัยการสูงสุด เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการฯ วันที่ : 18-09-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 48 วันที่ : 18-09-2556
ติดตามข่าวสาร ของ กบข. ผ่านคอลัมน์ประจำของ กบข. ในหนังสือพิมพ์ วันที่ : 17-09-2556
สวัสดิการ Best Home, Best Buy เพื่อสมาชิก กบข. วันที่ : 17-09-2556
สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ภายในกรอบ 300 อัตรา) วันที่ : 16-09-2556
สำนักงานอัยการสูงสุดขอเชิญร่วมงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก วันที่ 23 ก.ย.56 วันที่ : 16-09-2556
สำนักงานพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร(แก้ไข) วันที่ : 13-09-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (รัชดา) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2556
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี มีความประสงค์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง วันที่ : 12-09-2556
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) วันที่ : 10-09-2556
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2556 (สนามเล็กพิเศษ) วันที่ : 06-09-2556
ประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน) ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ : 05-09-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) วันที่ : 29-08-2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง วันที่ : 27-08-2556
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำบ้านพักอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สอจ.สุพรรณบุรี วันที่ : 27-08-2556
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ2556 วันที่ : 27-08-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 22-08-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา วันที่ : 22-08-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสำนักงานฯ วันที่ : 22-08-2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นขรก.และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2555 วันที่ : 22-08-2556
ประกาศสพอ. เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.2556 (เฉพาะทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท) วันที่ : 22-08-2556
สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 20-08-2556
หน่วยงานในระบบวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงาน "`มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2556 วันที่ : 20-08-2556
อัยการสูงสุด และคณะ ตรวจดูสถานการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่ว ที่อ่าวพร้าว วันที่ : 15-08-2556
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 14-08-2556
ชมรมกอล์ฟอัยการขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟอัยการครั้งที่ 1/2556 วันที่ : 14-08-2556
แจ้งเวียนเสียชีวิตนางสาวฉวี ชนะพันธ์ วันที่ : 13-08-2556
ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2555 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า กับกำหนดวัน เวลาฯ วันที่ : 09-08-2556
แจ้งข่าวเวียนการเสียชีวิตสามีนางวรรณี ศิริมณีบุญ วันที่ : 09-08-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน วันที่ : 09-08-2556
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิตติยาภา ในโอกาสเสด็จเปิดห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 08-08-2556
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 19 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตร Raffle วันที่ : 07-08-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 01-08-2556
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอด VDO Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันอังคารมี่ 6 สิงหาคม 2556 วันที่ : 01-08-2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก วันที่ : 31-07-2556
ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการหุ้มทองยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา วันที่ : 26-07-2556
ขอเชิญรับชมรายการถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 วันที่ : 26-07-2556
ประกาศรับสมัครอนุญาโตตุลาการเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ CIETAC เซี่ยงไฮ วันที่ : 25-07-2556
สพอ.ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท พ.ศ.2556 วันที่ : 23-07-2556
สอจ.สระบุรี รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ : 18-07-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 18-07-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากฎหมายกรณี พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ : 17-07-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) วันที่ : 17-07-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่ : 17-07-2556
สพอ.ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ (เฉพาะทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก) วันที่ : 16-07-2556
พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ บิดาเรือเอก ธนิต เรืองรอง อจ.ประจำ อส. สอข.อุบลราชธานี วันที่ : 15-07-2556
สวดอภิธรรมศพ นายสรภัณฑ์ บุสจะ (ข้าราชการบำนาญ อดีตอัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการเขต 1) วันที่ : 15-07-2556
เวียนแจ้งการเสียชีวิต มารดาของ นางสาวเพ็ญศรี ธรรมศรีสกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2 วันที่ : 15-07-2556
เวียนแจ้งการเสียชีวิต นายแสวง เย็นทรวง ข้าราชการบำนาญ วันที่ : 15-07-2556
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว17 เรื่อง ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ : 12-07-2556
สำนักงานอัยการภาค 2 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ วันที่ : 12-07-2556
สำนักงานคดีศาลแขวง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 12-07-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 11-07-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน แจ้งสถานที่ตั้งที่ทำการฯ วันที่ : 10-07-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 09-07-2556
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมฟังบรรยายธรรม วันที่ : 08-07-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ : 05-07-2556
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน อส. ประจำปี 2556 วันที่ : 04-07-2556
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว14 เรื่อง ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ : 04-07-2556
อส.จัดการเสวนา การดำเนินคดีอาญานอกราชอาณาจักร วันที่ : 03-07-2556
ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ ปี 4 "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" วันที่ : 02-07-2556
รายชื่อผลการตรวจนับคะแนนบัตรเลือก กอ.ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 01-07-2556
ผลการเลือกตั้ง กอ.ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ วันที่ : 01-07-2556
พิธีเปิดอาคาร สอจ.เพชรบุรี แห่งใหม่ วันที่ : 01-07-2556
สพอ. ขอเชิญเข้าร่วมปฎิบัติธรรม วันที่ : 28-06-2556
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๕ วันที่ : 28-06-2556
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556 วันที่ : 28-06-2556
ธพส. แจ้งกำหนดการดับกระแสไฟฟ้า อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ : 26-06-2556
สำนักงานคดียาเสพติด 6 (อาคารธนบุรี) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกขัอมูล วันที่ : 25-06-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร วันที่ : 24-06-2556
กำหนดการ "โครงการอบรมการระงับข้อพิพาทยอมความและการชี้ขาดการยุติการดำเนินคดีแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการสำหรับพนักงานอัยการ" วันที่ : 24-06-2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศประจำปี 2556 วันที่ : 21-06-2556
คณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศการรับสมัครทนายความอาสา และทนายความอาสาอาวุโส วันที่ : 21-06-2556
ขอเชิญร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ : 21-06-2556
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA.) วันที่ : 21-06-2556
หนังสือเวียนที่ อส. 0001.1(บก)/ว12 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ย พ.ศ.2556 วันที่ : 20-06-2556
เวียนแจ้งการเสียชีวิต มารดาของ นายเศรษฐศิริ สุขวิบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารกรุงเทพใต้) วันที่ : 20-06-2556
เนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา วันที่ : 20-06-2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ประกาศการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ วันที่ : 18-06-2556
คณะกรรมการทนายความอาสาจังหวัดกบินทร์บุรี ประกาศการรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสาและทนายอาสาอาวุโสเพื่อช่วยเหลือราชการและประชาชน วันที่ : 18-06-2556
ประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ : 18-06-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนสวน วันที่ : 17-06-2556
ขอเชิญชวนข้าราชการอัยการเข้าฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 34 วันที่ : 12-06-2556
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการในด้านต่างๆ วันที่ : 11-06-2556
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 10-06-2556
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ “15 ปี กกต.” วันที่ : 10-06-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 10-06-2556
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ วันที่ : 07-06-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 9 (มีนบุรี) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 07-06-2556
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วันที่ : 07-06-2556
ประกาศรับสมัครพนักงานอัยการ(ส่วนกลาง)อบรมโครงการการระงับข้อพิพาทยอมความฯ วันที่ : 06-06-2556
เงินค่าครองชีพชั่วคราวให้ข้าราชการอัยการ วันที่ : 06-06-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 04-06-2556
เปิดให้บริการ ศูนย์ข้อมูลความรู้ อส. (KM Center) วันที่ : 31-05-2556
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันที่ : 29-05-2556
สอจ.อุบลราชธานีประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 29-05-2556
แจ้งสถานที่ตั้ง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 4 วันที่ : 29-05-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นิติกร วันที่ : 28-05-2556
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 18 หลักสูตร วันที่ : 27-05-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.มุกดาหาร แจ้งย้ายที่ทำการ วันที่ : 27-05-2556
การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 27-05-2556
สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 21-05-2556
ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Web Designer วันที่ : 20-05-2556
สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร วันที่ : 20-05-2556
สำนักงานคดียาเสพติด (กอง 3) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 17-05-2556
สอจ.เวียงสระ แจ้งที่ตั้งที่ทำการและช่องทางการติดต่อ วันที่ : 16-05-2556
(แก้ไข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานวิชาการ จัดโครงการการฝึกอบรมการวิจัยทางนิติศาสตร์แก่พนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) วันที่ : 15-05-2556
ขอเชิญข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ร่วมโครงการ "ศึกษาธรรม นำชีวิต" รุ่นที่ 1 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า วันที่ : 15-05-2556
สอจ.อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 15-05-2556
ให้พนักงานอัยการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับพนักงานอัยการ วันที่ : 15-05-2556
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ วันที่ : 10-05-2556
สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 08-05-2556
การสัมมนา พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ ที่นั่งเต็มแล้ว!! วันที่ : 30-04-2556
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ : 29-04-2556
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 7 หลักสูตร วันที่ : 25-04-2556
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมประจำปี 2556 จำนวน 13 หลักสูตร วันที่ : 25-04-2556
รับสมัครตำแหน่งอัยการผู้ช่วยโดยวิธีการทดสอบความรู้ วันที่ : 25-04-2556
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม "ธรรมะสำหรับข้าราชการ" วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 วันที่ : 18-04-2556
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (เฉพาะทุนการศึกษาต่างประเทศ) วันที่ : 18-04-2556
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพสามีของนางธันยพร เพชรสังข์ อัยการจังหวัดประจำ อส. วันที่ : 14-04-2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ในตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์) วันที่ : 12-04-2556
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 11-04-2556
ขอเชิญร่วมสัมมนา พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ วันที่ : 11-04-2556
ธพส. ขอแจ้งกำหนดการดับไฟฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ : 11-04-2556
ประกาศสำนักงานอัยการภาค 1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่ : 10-04-2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมภริยาอัยการ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ : 10-04-2556
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร วันที่ : 09-04-2556
ผลการออกสลากกาชาดสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2556 วันที่ : 09-04-2556
ตรวจผลการออกสลากงานกาชาด ประจำปี 2556 (สลากสมทบทุนสภากาชาดไทย) ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย วันที่ : 09-04-2556
ธพส.แจ้งมาตรการและแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ วันที่ : 04-04-2556
อส.ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อสิริมงคล วันที่ : 04-04-2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) วันที่ : 04-04-2556
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม "ธรรมะสำหรับข้าราชการ" วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 วันที่ : 03-04-2556
กรมบัญชีกลาง จัดสร้างพระพุทธสิทธัตถศาสดา เนื่องในโอกาสกรมบัญชีกลางมีอายุครบ 120 ปี วันที่ : 03-04-2556
ขยายเวลาการเปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) วันที่ : 02-04-2556
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 พ.ศ.2556 วันที่ : 01-04-2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี สถาบันอัยการ วันที่ : 26-03-2556
สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครทุนการเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556 วันที่ : 26-03-2556
ประกาศสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 7 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 26-03-2556
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้ถึงแก่อสัญกรรม แจ้งให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา วันที่ : 25-03-2556
ห้องสมุด อส. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ : 22-03-2556
คำสั่ง อส.ที่ 484/2556 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง วันที่ : 22-03-2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วันที่ : 22-03-2556
พระราชทานสำเนาพระราชดำรัส วันที่ : 20-03-2556
อัยยธรรมบรรณสถานจัดโครงการ "รสพระธรรม-นำชีวิตพ้นทุกข์" (ครั้งที่ ๒๑) วันที่ : 20-03-2556
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด 2556 วันที่ : 20-03-2556
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด" รุ่นที่ 4 วันที่ : 19-03-2556
ข่าวประชาสัมพันธ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่จะต้องไปปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานแห่งใหม่ วันที่ : 19-03-2556
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมพิธีถวายทักษิณานุประทานฯ วันที่ : 19-03-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 18-03-2556
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 8 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 18-03-2556
แจ้งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์ราชการฯ วันที่ : 15-03-2556
เที่ยวงานกาชาดประจำปี 2556 วันที่ : 14-03-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 14-03-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ, ปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานฯ วันที่ : 14-03-2556
ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฯ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ วันที่ : 13-03-2556
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ : 13-03-2556
ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ : 13-03-2556
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ “๑๒ ปี ศาลปกครอง” วันที่ : 13-03-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักฯ วันที่ : 12-03-2556
วัดสระแก้วปทุมทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรมศาสนกุศลและสาธารณประโยชน์เพื่อหาทุนซ่อมเตาเผาศพไร้ญาติ วันที่ : 12-03-2556
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง วันที่ : 08-03-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 08-03-2556
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซูเอลา ถึงแก่อสัญกรรม วันที่ : 07-03-2556
สำนักงานคดีแรงงาน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 วันที่ : 07-03-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน) ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 06-03-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 06-03-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 04-03-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 28-02-2556
ผลการประชุม ก.อ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ : 27-02-2556
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ย้ายอาคารที่ทำการ วันที่ : 27-02-2556
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 จำนวน 12 หลักสูตร วันที่ : 27-02-2556
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ : 26-02-2556
อส. จัดการเสวนา "ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี" วันที่ : 26-02-2556
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายอัยการเพื่อรับทุนการศึกษา วันที่ : 22-02-2556
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วันที่ : 21-02-2556
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 3 วันที่ : 21-02-2556
เนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ภารโรง ระดับ 1 และตำแหน่งคนงาน ระดับ 1 วันที่ : 21-02-2556
เนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับ 1 วันที่ : 21-02-2556
เวียนแจ้งการเสียชีวิต บิดาของ นายประสิทธิ พรหมณะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ : 20-02-2556
เวียนแจ้งการเสียชีวิต บิดาของ นายบุญธรรม ชื่นขัน รองอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครปฐม วันที่ : 20-02-2556
สำนักอำนวยการ สำนักงานต่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 20-02-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ : 19-02-2556
ขอเชิญบุคลากร อส. ร่วมกิจกรรมออมบุญ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ : 19-02-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 19-02-2556
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น 7 วัน วันที่ : 18-02-2556
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ : 15-02-2556
พิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐมาเลเซีย วันที่ : 15-02-2556
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี2556 วันที่ : 14-02-2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโครงการSIGDICจัดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่รุ่นที่8 วันที่ : 14-02-2556
แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ : 13-02-2556
ฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ (TCAS) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดสัมมนา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ : 13-02-2556
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๕(ภาควิชาการ) วันที่ : 12-02-2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุดจำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ : 12-02-2556
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน วันที่ : 11-02-2556
มอบเงินช่วยเหลือเหยื่อเด็ก ม.2 วันที่ : 08-02-2556
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ : 08-02-2556
สำนักงานอัยการสูงสุดประชุมประสานความร่วมมือกับ สำนักงานป.ป.ช. วันที่ : 08-02-2556
คณะผู้บริหาร อส.ลงนามถวายพระพร วันที่ : 08-02-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ วันที่ : 07-02-2556
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติ ที่ดินแปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ตฯ วันที่ : 07-02-2556
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 06-02-2556
อส.มอบเงินช่วยเหลือ นายฐิติพงศ์ หลิมจานนท์ ผู้ประสบอัคคีภัย วันที่ : 06-02-2556
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล สำนักงานวิชาการ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 06-02-2556
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนส่งบทความเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด "ป้องกันภัยเชิงรุกและและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน" วันที่ : 05-02-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร วันที่ : 05-02-2556
พิธีปิดการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 31 วันที่ : 04-02-2556
สำนักงานคดีภาษีอากรรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 04-02-2556
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ : 04-02-2556
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร วันที่ : 04-02-2556
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ วันที่ : 01-02-2556
ขอเชิญสมัครสมาชิกวารสารอัยการ ปี 56 วันที่ : 04-12-2555
สารแสดงความยินดี การรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 16-02-2555
สำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศโฆษณาของสถาบันติวกวดวิชาเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย วันที่ : 30-11-2554
โลโก้สำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-11-2552
สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 00-00-543

All site contents copyright ฉ2006 .