ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น วันที่ : 27-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดีอาญา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับเอกสารฯ วันที่ : 24-08-2558
ขอเชิญร่วมสั่งจอง แผ่นทอง เงิน นาก สร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 24-08-2558
สำนักงานอัยการภาค 4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ : 24-08-2558
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ : 24-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสัญญาการให้บริการพลังงาน เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม วันที่ : 24-08-2558
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ ที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยส่งบทความ วิชาการ บทความกึ่งวิชาการฯ วันที่ : 21-08-2558
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 27 หลักสูตร วันที่ : 21-08-2558
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ต้นแบบตำรวจใจดี เพื่อสังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง" วันที่ : 06-08-2558
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 06-08-2558
สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา จัดการศึกษาอบรม หลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บรริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 วันที่ : 05-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด มอบเสื้อ “คนดีที่เรายกย่อง” แก่พลเมืองดี วันที่ : 04-08-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด รับหนังสือเกี่ยวกับกรณีการค้าเนื้อสุนัขที่ผิดกฎหมาย จากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย วันที่ : 04-08-2558
ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาและร่วมบำเพ็ญกุศล "วันรพี" วันที่ : 04-08-2558
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ : 03-08-2558
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและวัตถุมงคล วันที่ : 02-08-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 29-07-2558
สำนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานต่างประเทศ ประกาศ ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 ในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ วันที่ : 29-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย วันที่ : 28-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ : 27-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ : 27-07-2558
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558 วันที่ : 27-07-2558
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน eGovernment Forum 2015 วันที่ : 27-07-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม วันที่ : 27-07-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 24-07-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด รับหนังสือขอคัดเอกสารประกอบการมีคำสั่ง ถอนฟ้องของพนักงานอัยการกรณีอาญาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือ พระเทพญาณมหามุนี จากพระพุทธะอิสระ วันที่ : 24-07-2558
อัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีค้ามนุษย์ (ชาวโรฮีนจา) วันที่ : 24-07-2558
ผลการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 24-07-2558
(เพิ่มเติม) สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ขอแก้ไขประกาศสอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องสอบปากคำเด็ก จัดจ้างปรับปรุงก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์ของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี วันที่ : 21-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 โดยวิธีประกวดราคา วันที่ : 21-07-2558
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์และปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในวาระครบรอบ 60 ปี วันที่ : 21-07-2558
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร วันที่ : 21-07-2558
ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Criminal Justice Response to Corruption ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม -วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 วันที่ : 20-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี วันที่ : 17-07-2558
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและวัตถุมงคล วันที่ : 17-07-2558
สคช. ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ออกให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ วันที่ : 16-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา จำนวน 3 รายการ วันที่ : 14-07-2558
เวียนเสียชีวิต มารดาบุญธรรมนางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ถึงแก่กรรม วันที่ : 14-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศประกวดราคาจ้างถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 14-07-2558
กำหนดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด" รุ่นที่ 2 พ.ศ.2558 วันที่ : 13-07-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ : 13-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ : 13-07-2558
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2558 วันที่ : 10-07-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 27 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT วันที่ : 10-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ : 10-07-2558
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักฯ วันที่ : 09-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของโครงการจัดจ้างถมดินปรับระดับบริเวณพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วันที่ : 09-07-2558
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 08-07-2558
นายชิโรยะ ชะโดชิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี๋ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ อัยการสูงสุด ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 วันที่ : 07-07-2558
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 วันที่ : 07-07-2558
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 วันที่ : 07-07-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 06-07-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิต บิดาของนางอัจชฎา เดชบริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานการบังคับคดี วันที่ : 06-07-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ : 06-07-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด โดยนำเงินและสิ่งของไปบริจาคให้ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) วันที่ : 03-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2558 วันที่ : 02-07-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานอัยการภาค 8 วันที่ : 01-07-2558
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 01-07-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิตมารดานายสุมิตร สีหาฤทธิ์ วันที่ : 01-07-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ วันที่ : 01-07-2558
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม วันที่ : 29-06-2558
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14 วันที่ : 25-06-2558
ความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอัยการ วันที่ : 23-06-2558
ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 23-06-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา วันที่ : 23-06-2558
กอ.ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 22-06-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-17 กรกฎาคม 2558 วันที่ : 19-06-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิต บิดานางสาวมัลลิกา มันตเสถียร ถึงแก่กรรม วันที่ : 19-06-2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 19-06-2558
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศูนย์ราชการฯ รวมพลคนรักษ์หมากรุก" วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 วันที่ : 18-06-2558
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 62 หลักสูตร วันที่ : 18-06-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ : 18-06-2558
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ วันที่ : 18-06-2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015)" วันที่ : 16-06-2558
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง European and Asian Cultural Symbols and Values: Challenges for lntegration Processes วันที่ : 16-06-2558
สำนักงานอัยการภาค 3 ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานอัยการภาค 3 โดยวิธีประกวดราคา วันที่ : 16-06-2558
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. รวมทั้งสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่จะได้รับจาก กบข. แก่บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 16-06-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ : 15-06-2558
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 12-06-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 เรื่องขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ : 11-06-2558
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ : 10-06-2558
องค์การคลังสินค้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า วันที่ : 10-06-2558
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ ครบ 53 ปี "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันที่ : 10-06-2558
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน ธันวาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร วันที่ : 09-06-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 08-06-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ : 08-06-2558
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ วันที่ : 06-06-2558
ธนาคารออมสิน ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." วันที่ : 04-06-2558
สำนักงานคดียาเสพติด แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม ไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ : 04-06-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 03-06-2558
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำ สำนักงานอัยการสูงสุดฯ วันที่ : 03-06-2558
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ : 03-06-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานการสอบสวน จัดสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญาฯ วันที่ : 03-06-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๖ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร วันที่ : 27-05-2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสหกรณ์ฯ อส. - การเข้ารับทุนฯ (เฉพาะส่นกลาง) วันที่ : 22-05-2558
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ : 22-05-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7(ตลิ่งชัน) รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 22-05-2558
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 4 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ : 21-05-2558
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ วันที่ : 20-05-2558
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 20-05-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดำเนินคดีค้ามนุษย์สำหรับพนักงานอัยการ วันที่ : 20-05-2558
สำนักงานคดีปกครอง ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีปกครอง วันที่ : 19-05-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 19-05-2558
สำนักงานคดียาเสพติด จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ : 19-05-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดงานพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์ (พิธีสวดนพเคราะห์) และพิธีบวงสรวงพระไพศรพณ์ วันที่ : 19-05-2558
สำนักงาน ก.อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าอัยการผู้ช่วย 2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 18-05-2558
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ : 15-05-2558
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของสมาคมภริยาอัยการ - กำหนดการเข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี วันที่ : 15-05-2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ของสำนักงานอัยการภาค 2 วันที่ : 14-05-2558
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 วันที่ : 14-05-2558
อัยการสูงสุด และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ : 14-05-2558
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทุนทรัพย์สร้างพระพุทธโสธร และหอพระประจำองค์กร วันที่ : 12-05-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 11-05-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 11-05-2558
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง "Gypsies” or Roma:the Largest and Coevally the Most Discriminated Ethnic Minority of the European Union วันที่ : 08-05-2558
สำนักบริหารทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วันที่ : 08-05-2558
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2558 จำนวน 15 หลักสูตร วันที่ : 07-05-2558
ขอเชิญร่วมใจช่วยเหลือชาวเนปาล วันที่ : 01-05-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ : 30-04-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 82 ปี กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ : 30-04-2558
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17 วันที่ : 30-04-2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ใหม่ วันที่ : 29-04-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินแปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ตเพื่อรองรับการก่อสร้างเขื่อน วันที่ : 27-04-2558
สำนักงานอัยการภาค ๘ ประกาศผลการสอบราคาจ้างขนดินบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินแปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ต (บางส่วน) วันที่ : 24-04-2558
คณะกรรมการอัยการ ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 23-04-2558
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ วันที่ : 23-04-2558
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร วันที่ : 21-04-2558
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์หนังสือ KPI Bookstore วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 11.00-12.30 น. วันที่ : 20-04-2558
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2558 จำนวน 25 หลักสูตร วันที่ : 20-04-2558
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา วันที่ : 20-04-2558
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง วันที่ : 17-04-2558
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา วันที่ : 17-04-2558
แจ้งการเสียชีวิต นายวทัญญู มีมานัส อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5 วันที่ : 17-04-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 16-04-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 10-04-2558
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเทนนิส 5 สถาบัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ : 09-04-2558
ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ : 09-04-2558
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ 24 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ข่าวสด วันที่ : 09-04-2558
ร่วมแสดงความยินดี 63 ปี อสมท. วันที่ : 09-04-2558
ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 15 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 09-04-2558
ขอเชิญนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส 5 สถาบัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ : 08-04-2558
ประกาศขอรับทุนสหกรณ์ปี 2558 วันที่ : 08-04-2558
ผลการออกสลากงานกาชาด ประจำปี 2558 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก วันที่ : 08-04-2558
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ ว 2 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ : 08-04-2558
ผลการออกสลากกาชาด สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 วันที่ : 08-04-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการ"สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง" วันที่ : 07-04-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ : 07-04-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ : 07-04-2558
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 49 พ.ศ.2558 (ภาควิชาการ) วันที่ : 07-04-2558
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด วันที่ : 03-04-2558
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดอบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 วันที่ : 03-04-2558
สำนักงานคดีภาษีอากรรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักการภารโรง อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,700 บาท วันที่ : 02-04-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 เมษายน 2558 วันที่ : 01-04-2558
กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 วันที่ : 31-03-2558
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครทุนฝึกอบรม LATSS Forum รุ่นที่ 55,56 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น วันที่ : 31-03-2558
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2558 วันที่ : 31-03-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 51 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ : 31-03-2558
สำนักงานคดีภาษีอากร ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 30-03-2558
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ (EPA) รุ่นที่ 27 วันที่ : 30-03-2558
ขอเรียนเชิญบุคลากร อส. ร่วมสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูปโบราณ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ : 30-03-2558
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 30-03-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี นสพ.แนวหน้า วันที่ : 27-03-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี 125 ปี กระทรวงยุติธรรม วันที่ : 27-03-2558
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ร่วมแสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำส ครบรอบ 45 ปี สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมฟังบรรยายธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 27-03-2558
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ร้านสำนักงานอัยการสูงสุด ประจาปี 2558 วันที่ : 27-03-2558
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ : 26-03-2558
กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันที่ : 26-03-2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผุ้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 25-03-2558
ประกาศสำนักงานอัยการภาค ๘ เรื่อง สอบราคาจ้างขนดินบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงริมทะเลอ่าวภูเก็ต (บางส่วน) วันที่ : 24-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 23-03-2558
การจัดงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557ฯ วันที่ : 19-03-2558
ชมรมนักเขียนอาวุโสประเทศไทย ขอเชิญสั่งซื้อหนังสือ "พระปกเกล้านักประชาธิปไตย" วันที่ : 18-03-2558
อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าว กรณีการระบายข้าวแบบ G to G (รัฐต่อรัฐ) วันที่ : 17-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 16-03-2558
สำนักการคลัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 13-03-2558
อัยการสูงสุดขอเชิญชวนร่วมทำบุญในการอุปสมบท และทอดผ้าป่า วันที่ : 13-03-2558
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร และทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2558 ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ : 13-03-2558
ขอเชิญชวนส่งบทความวารสาร "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" วันที่ : 13-03-2558
ประกาศสำนักงานอัยการภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ วันที่ : 13-03-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตรัง วันที่ : 13-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 12-03-2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการอบรม หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ : 11-03-2558
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ วันที่ : 11-03-2558
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย จัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & T he 16 th Symposium on TQM Best Practices in Thailand ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 วันที่ : 11-03-2558
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 วันที่ : 11-03-2558
(เพิ่มเติม) อัยการสูงสุดขอเชิญชวนร่วมทำบุญในการอุปสมบท และทอดผ้าป่า วันที่ : 10-03-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 09-03-2558
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ วันที่ : 09-03-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล สำนักงานวิชาการ รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 05-03-2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมอบรางวัล โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2557 วันที่ : 27-02-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดไทยและภูฏาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ : 27-02-2558
มอบทุนสมาคมภริยาอัยการ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ : 26-02-2558
แจ้งเวียนเสียชีวิตบิดา นายจิระศักดิ์ พินิจเบญจพล ถึงแก่กรรม วันที่ : 26-02-2558
อัยการยื่นอุทธรณ์คดีกระทำการทารุณกรรมสัตว์ วันที่ : 25-02-2558
ขอเชิญข้าราชการอัยการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 6 วันที่ : 24-02-2558
สำนักงาน ก.อ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการเดือนเมษายน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) วันที่ : 19-02-2558
อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าว วันที่ : 19-02-2558
อัยการสูงสุด ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร สมาคมอัยการระหว่างประเทศ วันที่ : 13-02-2558
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญข้าราชการการอัยการ สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 วันที่ : 12-02-2558
ธพส.ขอเชิญร่วมกิจกรรมออมบุญปี 6 "วันมาฆบูชา" วันที่ : 12-02-2558
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ : 12-02-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดสัมมนา “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง...พร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร” วันที่ : 12-02-2558
ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 137 วันที่ : 11-02-2558
สำนักวิเทศสัมพันธ์ สตป.รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ : 11-02-2558
ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เรื่อง ทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ วันที่ : 10-02-2558
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 09-02-2558
ขอเชิญพนักงานอัยการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Criminal Justice วันที่ : 05-02-2558
สำนักงานการสอบสวน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ ในการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพฯ วันที่ : 04-02-2558
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 6(พตส.6)ของกกต. วันที่ : 02-02-2558
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพฯ วันที่ : 02-02-2558
สอจ.นนทบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ วันที่ : 30-01-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วันที่ : 30-01-2558
ประกาศสอจ.อุบลราชธานีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วันที่ : 27-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด สานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวคดีทุจริต โครงการรับจำนำข้าว วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ก้าวสู่ปีที่ 57 วันที่ : 26-01-2558
ลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานคดียาเสพติดจัดกิจกรรม : การเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการดำเนินคดียาเสพติดแก่อัยการคลื่นลูกใหม่ วันที่ : 26-01-2558
สำนักงานคดีอาญา จัดกิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา ในฐานความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วันที่ : 26-01-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและคนสวน วันที่ : 21-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรมของข้าราชการผ่ายอัยการ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ : 19-01-2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) วันที่ : 16-01-2558
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) (เพิ่มเติม) วันที่ : 16-01-2558
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ : 15-01-2558
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วันที่ : 15-01-2558
สำนักบริหารกลาง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง วันที่ : 15-01-2558
สอจ.อุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงาน สอจ.เดชอุดม) วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมลงนาม MOU เผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฯ วันที่ : 15-01-2558
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ในการพิจารณาตรวจร่างสัญญาและแนวทางตอบข้อ หารือให้แก่พนักงานอัยการภาค 5 วันที่ : 14-01-2558
ขอเชิญข้าราชการอัยการชั้น 4 ขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วันที่ : 13-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” วันที่ : 13-01-2558
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ : 09-01-2558
สอจ.สตูล ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม วันที่ : 09-01-2558
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครงาน วันที่ : 07-01-2558
แจ้งปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ (KMS) ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 26-12-2557
ฝ่ายบริหารทั่วไป (อาคารถนนรัชดาภิเษก) สำนักบริหารกลาง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ : 23-12-2557
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน Mou ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดไทย กับ สำนักงานอัยการสูงสุดภูฏาน วันที่ : 23-12-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 35 วันที่ : 23-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ : 22-12-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 17-12-2557
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ : 12-12-2557
เรื่อง ยกเลิกโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด (ครั้งที่ 3) วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา วันที่ : 12-12-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4 วันที่ : 12-12-2557
สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 วันที่ : 09-12-2557
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 34 วันที่ : 08-12-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 35 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดสัมมนา การระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปละแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมการสนทนากลุ่ม Focus Group โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำ สำนักงานอัยการสูงสุด วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 วันที่ : 08-12-2557
สคช.จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ : 08-12-2557
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานภาครัฐที่ดี วันที่ : 04-12-2557
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 วันที่ : 03-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-12-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ : 02-12-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างถมดินและทำรั้วลวดหนาม สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 02-12-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 02-12-2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 วันที่ : 02-12-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกันจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 วันที่ : 01-12-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ รับชมรายการ ถวายพระพร วันที่ : 28-11-2557
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 28-11-2557
ภาพข่าว : แสดงความยินดี วันที่ : 27-11-2557
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 วันที่ : 26-11-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 34 วันที่ : 25-11-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง วันที่ : 25-11-2557
ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากร อส. ร่วมงานกีฬา อส. 57 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 วันที่ : 24-11-2557
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ : 19-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ : 18-11-2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 18-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” วันที่ : 18-11-2557
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 จำนวน 20 หลักสูตร วันที่ : 17-11-2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญร่วมชมงานนวัตกรรมฟรีทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารภาครัฐ วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานต่างประเทศ ลงนามถวายพระพร “ในหลวง” วันที่ : 17-11-2557
อส. ชี้แจงกรณีภาพและข้อความ อันเป็นเท็จที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์(เฟซบุค) วันที่ : 17-11-2557
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติฯ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 17-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวคืบหน้าการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีไร่ส้ม วันที่ : 14-11-2557
ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับอัยการสูงสุด วันที่ : 14-11-2557
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สำนักงานต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ : 14-11-2557
สำนักงานการสอบสวน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ วันที่ : 11-11-2557
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตร ยธส.6,ยธก 10 และบทบาทผู้นำของอัยการหญิง วันที่ : 10-11-2557
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10 (ยธก.10) วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการสูงสุด โดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.6) วันที่ : 07-11-2557
ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INT) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการอบรม หัวข้อ บทบาทผู้นำอัยการหญิง วันที่ : 07-11-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 ธนบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมา บริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 06-11-2557
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 115 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 05-11-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 34 วันที่ : 05-11-2557
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ : 04-11-2557
ประกาศรับสมัครทนายความอาสา วันที่ : 04-11-2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด (ครั้งที่ 2) วันที่ : 03-11-2557
สหประชาชาติจัดการฝึกอบรม The Nations international Law Fellowship Programme ประจำปี 2558 วันที่ : 03-11-2557
การเลือกซ่อมกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ : 30-10-2557
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 19 วันที่ : 29-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ กฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 28-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 42 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ : 27-10-2557
ประกาศรับสมัคร การจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) ปีงบประมาณ 2558 (เฉพาะส่วนกลาง) วันที่ : 27-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 44 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2557 วันที่ : 27-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1(บก)/ว 44 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 3 ต.ค. 2557 วันที่ : 27-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด และ UNICEF ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในแผนงานสำหรับปี ค.ศ. 2014-2015 วันที่ : 22-10-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันที่ : 22-10-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 22-10-2557
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : 21-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 40 เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือก เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ : 20-10-2557
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 17-10-2557
สมาคมกีฬาคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ : 17-10-2557
สำนักงาน ก.อ ประกาศเรื่อง ให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืน วันที่ : 15-10-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 13-10-2557
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ : สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ร่วมออกให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ วันที่ : 10-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 124 ปี กรมบัญชีกลาง วันที่ : 09-10-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด วันที่ : 09-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 34 วันที่ : 09-10-2557
หนังสือเวียนที่ อส 0001.1 (บก)/ว 36 เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ : 08-10-2557
สำนักงาน ป.ป.ง. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันที่ : 07-10-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง วันที่ : 06-10-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวน้องแก้ม ฟังคำพิพากษาศาล วันที่ : 06-10-2557
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 วันที่ : 01-10-2557
สำนักงานการบังคับคดี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 30-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 29-09-2557
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557 จำนวน 8 หลักสูตร วันที่ : 29-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 29-09-2557
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการที่เป็นสมาชิก กบช. เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง วันที่ : 28-09-2557
อัยการ และ กกต. ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน วันที่ : 26-09-2557
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 หลักสูตร วันที่ : 25-09-2557
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ รุ่นที่ 60 วันที่ : 24-09-2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ : 24-09-2557
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ จัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2559-2562 วันที่ : 24-09-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ออมบุญ วันออกพรรษา 2557 จากวัดพรหมรังษี วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วันที่ : 24-09-2557
กฐินพระราชทาน สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2557 วันที่ : 23-09-2557
โครงการ "รสพระธรรม - นำชีวิตพ้นทุกข์" (ครั้งที่ 24) วันที่ : 23-09-2557
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น "ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง)" วันที่ : 22-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พิจารณาสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 วันที่ : 22-09-2557
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงาน eGovernment Forum 2014 วันที่ : 22-09-2557
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย วันที่ : 22-09-2557
อัยการ จัดประชุมนานาชาติ ระหว่างผู้ประสานงานกลางในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา วันที่ : 22-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 99 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ : 19-09-2557
ข้าราชการฝ่ายอัยการที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ : 19-09-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 5 หลัง ของสำนักงานอัยการจังหวัดตราด วันที่ : 19-09-2557
อัยการ จัดสัมมนา การพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที่ : 18-09-2557
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว วันที่ : 18-09-2557
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Kids Day Camp" วันที่ : 17-09-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการ" รุ่นที่ 2 วันที่ : 17-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 17-09-2557
ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ วันที่ : 16-09-2557
สำนักงานการบังคับคดี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานคดีปกครองระยอง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง วันที่ : 12-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารจัดการความรู้ สำนักงานวิชาการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สำนักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานอัยการภาค 4 ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์, นักการภารโรง วันที่ : 11-09-2557
สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ปีการศึกษา 2558/2559 เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร วันที่ : 10-09-2557
พิธีมอบเข็มประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ “พลังคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” วันที่ : 10-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเนม เหยื่อความรุนแรง พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจนถึงที่สุด วันที่ : 10-09-2557
อัยการสูงสุด นั่งประธานบอร์ดสถาบันเพื่อการยุติธรรมคนใหม่ วันที่ : 10-09-2557
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 09-09-2557
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานองค์การตลาด ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. วันที่ : 09-09-2557
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ(แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ : 09-09-2557
ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน สำนักงานต่างประเทศ จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การประชุมระหว่างผู้ประสานงานกลางในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2557 วันที่ : 09-09-2557
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. วันที่ : 08-09-2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถมดินในที่ราชพัสดุ วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร ประกาศการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยวิธีสอบราคา วันที่ : 08-09-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2557 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 วันที่ : 08-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้เรียนภาษาจีน วันที่ : 08-09-2557
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบความรู้ฯ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 05-09-2557
อส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาlวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันพระปกเกล้า วันที่ : 05-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๘ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 04-09-2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก) วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ : 03-09-2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพ จำนวน 33 หลักสูตร วันที่ : 03-09-2557
กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษ วันที่ : 03-09-2557
รับสมัครด่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ : 03-09-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ : 02-09-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ ประกาศขยายระยะเวลาการรับเอกสารเสนอราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ วันที่ : 02-09-2557
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ : 01-09-2557
สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย จัดอบรม "การร่างหนังสือแจ้งตอบหน่วยงานของรัฐ" วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 7 จัดสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานการบังคับคดี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือการบังคับคดี วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2 วันที่ : 29-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 (สนามใหญ่) วันที่ : 29-08-2557
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการ" รุ่นที่ 1 วันที่ : 29-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร สอข.สมุทรปราการ วันที่ : 29-08-2557
สำนักงานอัยการภาค 8 ประกาศการจ้างก่อสร้างอาคาร สอจ.เวียงสระ วันที่ : 28-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4 ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกขัอมูล วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง/กลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดยศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัวกลาง ร่วมกับวัดยานนาวา จัดอบรมบรรยายกฎหมาย เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนให้แก่สามเณรวัดยานนาวา วันที่ : 27-08-2557
สำนักงานอัยการภาค 2 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง วันที่ : 27-08-2557
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช "ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" วันที่ : 26-08-2557
ประกาศ สอบราคาติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด บ้านพักอัยการจังหวัดสตูล วันที่ : 26-08-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนิติกร วันที่ : 25-08-2557
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนิแนะ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม งานวิจัยเรื่อง การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วันที่ : 22-08-2557
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ วันที่ : 22-08-2557
สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานคดียาเสพติด จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติด (ต่อเนื่อง) 2557 กิจกรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดียาเสพติดและการบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 5 วันที่ : 22-08-2557
อัยการ และ ม.ราชภัฎนครปฐม ร่วมจัดงาน “ร้อยรวมประสานใจ สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” วันที่ : 20-08-2557

All site contents copyright ฉ2006 .